Karlskoga -Möckelsbodar

Karlskoga kallades fordom Möckelsbodar. Vid mitten av 1580-talet hade odlingen fortskridit så långt och befolkningen ökat så mycket - den beräknas ha utgjort ungefär 50 hushåll - att det kunde bli fråga om bildande av en särskild församling av Möckelsbodar. Genom ett aktstycke av den 1 juli 1586 utfärdat av hertig Karl (Karl IX) från Örebro, tillskapades sålunda Karlskoga församlings pastorat. Namnet Karlskoga kommer emellertid i bruk först mot slutet av 1500-talet.  

Första gången namnet Möckelsbodar möter oss i ett skriftligt dokument är år 1268. Från detta år finns nämligen ett på latin författat testamente, daterat den 9 april samma år, genom vilket lagmannen i Värmland, Haldo Olofsson Strahle och hans hustru Margareta, till Riseberga nunnekloster i Edsbergs härad i Närke donera en del gårdar och penningar.  

I detta dokument förekommer en passus vilken i översättning lyder: "... vidare giva vi till Ulfs söner Mialcha Mukrisbother med allt det vi där äga". Detta Mukrisbother eller Mykrisbodher anses vara samma ord som Möckelsbodar och betecknar ett nybygge vid sjön Möckeln. Trots nybyggets belägenhet på den östra stranden av vattendraget räknades det till Närke.  

Samma uttryck möter sedan i ett brev av den 12 oktober 1336, genom vilket riddaren Lars Magnusson av just Riseberga kloster tillbyter sig ett gods i Lidavik. I utbyte ger han bl a ett nybygge benämnt Möckelsbodar i Närke. Då det inte gärna kan vara samma ställe, som för andra gången inom mindre än 70 år tillfaller klostret, är följaktligen Möckelsbodar ett allmänt namn på hela den trakt, där de omtalade gårdarna legat.  Denna betydelse är fullt klar i början på 1400-talet, då i ett bytesbrev talas om Klostertorpet å Möckelsbodar (15/2 1403).  

Vid en reglering av gränsförhållandena mellan Närke och Värmland, överfördes Möckelsbodar från det förra landskapet till det senare. Fogden i Östersysslet (Värmland), Lasse Larsson, erkänner i ett kvitto daterat Bro gård den 10 april 1583, att han uppburit skatt av 10 bönder och torpare "oppå Myklisboda", vilka "äre vederkände ifrån Västra Nerika och efter min nådige herres befallning lagde till Östre sysslen i Vermland."

Av äldre handlingar framgår således att Möckelnsbodar varit bebodda redan på 1200-talet. Hemmanet Sandviken omtalas år 1336, såsom klostergods under Riseberga.

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!