Sidan under uppbyggnad!


GÅSHOLMASLÄKTEN

Lotsen Hans Olsson, stamfader för Gåsholmasläkten från Gåsholma, Hamrånge socken, Gävleborgs län. 

Stamfader är lotsen och dagsverkskarlen Hans Olsson. Föräldrarna var sannolikt krögaren och fiskaren Olof Gudmundsson och hans hustru Sara Persdtr.

Fadern, Olof Gudmundsson avlider 1722 och begraves den 3 maj efter ett "stilla och gudfruchtigt lefwerne, 72 år och 9 månader gammal". Han föddes i september år 1649.

År 1691 röjer Olof mark på Gåsholmen och bygger sig ett torp. Han blir därmed detta "Kronoskärs" förste åbo. Med åbo menas den som innehade jord under åborätt, således nyttjanderätt, t ex ett kronohemman. I och med genomförandet av indelningsverket föreskrevs på 1600-talet till tryggande av åbornas ställning beträffande kronorusthålls- och militie-hemman, att de skulle vara ärftliga. Åbo hade rätt att lösa in sitt hemman genom skatteköp.

Olof visade sig vara en duglig och initiativrik man, som förutom arbetet med fisket, boskapen och det lilla jordbruket även anlade ett gästgiveri. Gåsholma var vid denna tid väglöst. Till Axmarby och vidare till Hamrånge kyrka ledde bara en smal skogsstig. Samfärdseln gick mestadels sjövägen, och tack vare öns belägenhet ungefär mitt emellan Gävle och Söderhamn var det lämpligt att stanna till där för ett mål mat eller en natts vila.

Gåsholma var ju ett kronoskär och den förste åbons rätt att tillgodogöra sig ön tycks ha varit begränsad, ty den 11 oktober 1709 står krögaren Olof Gudmundsson inför tinget anklagad för olovligt svedjande av "kronoallmänningen Gås-Holmen i Hamrunge socken". Olof förevisar då inför rätta ett privilegiebrev, utfärdat den 6 april 1691 av "Sal. H:r Översten och Vice Lands-Hövdingen Carl Hård" med tillstånd att mot vederbörlig avgift hålla krögeri och betjäna sig av den "duglige" jorden på ön. Krögaren påpekar, att om han skulle nekas svedja för "sin nödtorft" skulle han varken få åker eller äng, ej heller den ved, han behövde för de resandes räkning. Dessutom ansåg han, att svedjorna med ett undantag bara bestod av "stenig mark och elak jordmån", som ej dög att bruka.

Domen blev hård. Rätten dömde Olof att för åverkan på kronoallmänningen böta "sine 24 D. Smt".

Kanske det hårda bötesstraffet knäckte Olofs ekonomi. Han kom i alla händelser ej att bo kvar på sitt torp längre än till 1714. Olof fick ett för den tiden långt liv. Förståelsen för den strävsamme åbon och hans svårigheter var nog större än domslutet gav vid handen, ty han fick ett gott eftermäle.

Fiskartorpets nye åbo hette Hans Olsson och var troligen Olofs Gudmundssons son.

 

Stamfadern Hans Olsson

Hans Olsson föds omkring 1674 och avlider före 1738. Han tituleras lots och noteras år 1714 som ny åbo och innehavare av Gåsholmen. Detta år blir också Gåsholmen med omkringliggande skär och öar för första gången föremål för officiell kartläggning, nämligen i en lantmäteriakt, som visar dess "Fiskartorps jordägor". Här anges den som "Cronoskiär och Wattuwhälfder öö uti Stoora Haafsiön". Enligt mätningen finns där 4 tld åker, över 3 tld äng samt mulbete och en del skog "av lite tall och gran". Vidare hade åbon tillgång till fiskevatten kring hela Gåsholmen och det närliggande Synskär, där fisket bedrevs med skötar och nät. Det anmärktes särskilt att kvarn ej fanns, utan mälden måste göras i en tullkvarn, tillhörande det en och en halv mil därifrån belägna Axmar bruk.

Enligt ett tingsprotokoll av den 9 juni 1724 var Hans innehavare av lotstorpet på ön Gåsholma i Hamrånge socken. Bönderna i närbelägna Axmarby hade gjort anmälan till tinget om att ryssarna på Gåsholmen bränt och ödelagt såväl lotsplats som torp vid sina härjningar i socknen 1721. Av bebyggelsen återstod endast "en sjöbod, en badstuga och 2:ne hölador". Innehavaren, Hans Olsson, som brukat hemmanet mot två daler silvermynt årlig ränta till kronan, förklarade sig vilja avstå från nyttjanderätten till ön, och dessutom ville han avsäga sig lotsningen. Detta beviljades även, helst som man ville, att lotsen skulle flytta därifrån, och ingen därefter tillåtas slå sig ner på ön. Man påstod nämligen, att om lotsen år 1721 ej varit bosatt på ön, hade socknen "näst med Guds hjelp varit oskadd, ty när fienden funnit folk, hava de därav fått anledning till låta honom visa sig till lands".

Huruvida Hans verkligen gått ryssarna tillhanda framgår ej av tingsprotokollet. 

 

Familj 1

Hans Olsson, född c1674 i Hamrånge X, död fö1738 i Hamrånge X. Lots, dagk.

Gift 169. med NN Xdtr.

Gift 171. med Brita Persdtr, född c1689, död 14 februari 1741 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn i första giftet: * Hans Hansson Broms, född c1696, se familj 2. Barn i andra giftet: * Olof Hansson, död fö1726.

* Per Hansson, född .. februari 1711, se familj 3.

* Sara Hansdtr, född 1714, se familj 4.

* Karin Hansdtr, född 1717, se familj 5.

 

Familj 2

Hans Hansson Broms (från familj 1), född c1696 i Hamrånge X, död .. juni 1722 i Hamrånge X. Kronobåtsman, lots.

Gift med Helena (Ella) Olsdtr, född 1687 i Allmänningen, Valbo X, död 23 maj 1765 i Sand, Hamrånge X.

Barn: * Hans Hansson Broms, född 1 november 1722, se familj 6.

 

Familj 3

Per Hansson (från familj 1), född .. februari 1711 i Gåsholma, Hamrånge X, död 12 mars 1775 i Gåsholma, Hamrånge X. Kronolots.

Gift c1745 i Hamrånge X med Maria Persdtr, född 1706 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 2 september 1776 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Brita Persdtr, född 13 oktober 1737 i Gåsholma, Hamrånge X, död 24 mars 1739 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Maria Persdtr, född 19 oktober 1740 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 25 april 1779 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Per Persson Holm, född 4 augusti 1745, se familj 7.

* Anna Persdtr, född 8 oktober 1749 i Gåsholma, Hamrånge X, död 24 februari 1787 i Gåsholma, Hamrånge X. Piga.

 

Familj 4

Sara Hansdtr (från familj 1), född 1714 i Gåsholma, Hamrånge X, död 6 augusti 1799 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 1738 i Hamrånge X med Mats Matsson, född 1714, död 8 juli 1782 i Axmar bruk, Hamrånge X. Kolare.

Barn: * Erik Matsson, född 20 augusti 1741, se familj 8.

* Brita Matsdtr, född 8 mars 1744, se familj 9.

* Mats Matsson, född 20 augusti 1746 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 17 februari 1753 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Sara Matsdtr, född 30 juli 1752 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Anna Matsdtr, född 20 januari 1757, se familj 10.

 

Familj 5

Karin Hansdtr (från familj 1), född 1717 i Gåsholma, Hamrånge X, död 9 april 1773 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 1745 i Hamrånge X med Jon Jonsson, född 1718 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 23 september 1800 i Kusön, Hamrånge X. Kolare.

Barn: * Brita Jonsdtr, född 14 november 1746, se familj 11.

* Jonas Jonsson, född 14 december 1749, se familj 12.

* Karin Jonsdtr, född 18 september 1754 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Anna Jonsdtr, född 21 maj 1760, se familj 13.

 

Familj 6

Hans Hansson Broms (från familj 2), född 1 november 1722 i Axmar, Hamrånge X, död 28 juli 1768 i Sand, Hamrånge X. Uppsyningsman, kol, fisk.

Gift med Helena Persdtr, född 21 december 1727 i Sjökalla, Hamrånge X, död 31 december 1811 i Hamrånge X.

Barn: * Helena (Lena) Hansdtr, född 25 juli 1750, se familj 14.

* Per Hansson, född 28 juni 1754 i Sand, Hamrånge X.

* Hans Hansson, född 12 december 1758, se familj 15.

* Olof Hansson, född 30 januari 1763, se familj 16.

 

Familj 7

Per Persson Holm (från familj 3), född 4 augusti 1745 i Gåsholma, Hamrånge X, död 27 september 1818 i Gåsholma, Hamrånge X. Kronolots.

Gift 1776 i Hamrånge X med Brita Göransdtr, född 9 juni 1746 i Axmar, Hamrånge X, död 28 mars 1823 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Anna Maria Persdtr Holm, född 5 oktober 1777, se familj 17.

* Karin Persdtr Holm, född 2 juni 1786, se familj 18.

 

Familj 8

Erik Matsson (från familj 4), född 20 augusti 1741 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 1767 i Hamrånge X med Ingrid Nilsdtr Öman, född 1736 i Söderfors C, död 13 maj 1807 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Mattias Ersson, född 11 januari 1768, se familj 19.

* Nils Ersson, född 17 januari 1772 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Erik Ersson, född 15 september 1778 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 9

Brita Matsdtr (från familj 4), född 8 mars 1744 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 29 april 1817 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift i Hamrånge X med Per Jansson, född 27 februari 1738, död 21 december 1775 i Axmar bruk, Hamrånge X. Kol.

Barn: * Lisa Persdtr, född 24 september 1769, se familj 20.

* Mattias Persson, född 4 januari 1773 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 29 juni 1773 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Johan Persson, född 29 mars 1775, se familj 21.

 

Familj 10

Anna Matsdtr (från familj 4), född 20 januari 1757 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 17 januari 1825 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 24 juni 1784 i Hamrånge X med Jan Ersson, född 10 september 1756 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 17 maj 1810 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Kristina Jansdtr Axling, född 5 juli 1784 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 30 april 1841 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Anna Elisabet Jansdtr Axling, född 13 mars 1788 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 6 oktober 1861 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Johanna Jansdtr, född 20 december 1795 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Erik Jansson Axling, född 24 juni 1800, se familj 22.

 

Familj 11

Brita Jonsdtr (från familj 5), född 14 november 1746 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 2 maj 1795 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 12 november 1780 i Hamrånge X med Samuel Olsson, född 26 september 1736 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 26 november 1804 i Axmar bruk, Hamrånge X. Körare, stalldräng.

Barn: * Anna Stina Samuelsdtr, född 21 april 1774, se familj 23.

* Olof Samuelsson, född 16 mars 1782, se familj 24.

 

Familj 12

Jonas Jonsson (från familj 5), född 14 december 1749 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 24 februari 1828 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 19 oktober 1783 i Hamrånge X med Margareta (Greta) Larsdtr, född 1759 i Orsa W, död 22 juli 1827 i Kusön, Hamrånge X.

Barn: * Jonas Jonsson, född 22 december 1786 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Lars Jonsson Wilund, född 18 november 1792, se familj 25.

 

Familj 13

Anna Jonsdtr (från familj 5), född 21 maj 1760 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 28 september 1780 med NN Xson. Bosatt i Skog X.

 

Familj 14

Helena (Lena) Hansdtr (från familj 6), född 25 juli 1750 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 18 februari 1827 i Sand, Hamrånge X.

Gift med Hans Hansson, född 15 april 1743 i Hagsta, Hamrånge X, död 27 december 1812 i Sand, Hamrånge X. Kol.

Barn: * Hans Hansson, född 6 september 1771 i Sand, Hamrånge X, död 14 augusti 1777 i Sand, Hamrånge X.

* Lisa Hansdtr, född 9 juli 1777 i Sand, Hamrånge X, död 29 augusti 1777 i Sand, Hamrånge X.

* Helena Hansdtr, född 15 juli 1779, se familj 26.

* Per Hansson, född 18 mars 1785, se familj 27.

 

Familj 15

Hans Hansson (från familj 6), född 12 december 1758 i Sand, Hamrånge X, död 2 februari 1811 i Vij, Hamrånge X. Husman.

Gift 12 november 1786 i Hamrånge X med Karin Göransdtr, född 9 juli 1753 i Axmar, Hamrånge X, död 9 juni 1836 i Vij, Hamrånge X.

Barn: * Hans Hansson, född 1 augusti 1787, se familj 28.

* Jonas Hansson, född 27 september 1793 i Vij, Hamrånge X, död 30 juli 1755 i Vij, Hamrånge X.

 

Familj 16

Olof Hansson (från familj 6), född 30 januari 1763 i Sand, Hamrånge X, död 12 november 1807 i Sand, Hamrånge X.

Gift 26 oktober 1788 i Hamrånge X med Kristina Ersdtr, född 29 december 1759 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 8 december 1789 i Sand, Hamrånge X.

Gift 24 oktober 1790 i Hamrånge X med Anna Tomasdtr Forsberg, född 27 juni 1763 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 11 augusti 1843 i Sand, Hamrånge X.

Barn i första giftet: * NN Olsson, född 26 november 1799 i Sand, Hamrånge X. Barn i andra giftet: * Helena Olsdtr, född 27 september 1792, se familj 29.

* Margareta (Margta) Olsdtr, född 27 februari 1796, se familj 30.

* Anna Olsdtr, född 19 juni 1801, se familj 31.

 

Familj 17

Anna Maria Persdtr Holm (från familj 7), född 5 oktober 1777 i Gåsholma, Hamrånge X, död 30 december 1857 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 6 januari 1796 i Hamrånge X med Per Olsson Bogren (Dunder), född 22 september 1765 i Ockelbo X, död 19 mars 1851 i Gåsholma, Hamrånge X. Kronolots, skattebonde.

Barn: * Olof Persson Bogren, född 7 september 1797 i Gåsholma, Hamrånge X, död 15 januari 1813 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Per Persson Bogren, född 26 februari 1800 i Gåsholma, Hamrånge X, död 10 maj 1822 i Gåsholma, Hamrånge X. Lotslärling.

* Anna Brita Persdtr Bogren, född 28 november 1802, se familj 32.

* Karin Sofia Persdtr Bogren, född 10 juni 1805, se familj 33.

* Greta Stina Persdtr Bogren, född 17 augusti 1808 i Gåsholma, Hamrånge X, död 12 april 1813 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Johanna Persdtr Bogren, född 4 september 1811 i Gåsholma, Hamrånge X, död 17 maj 1813 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Helena Persdtr Bogren, född 27 mars 1813, se familj 34.

* Greta Stina Persdtr Bogren, född 9 februari 1815, se familj 35.

* Johanna Persdtr Bogren, född 28 november 1818 i Gåsholma, Hamrånge X, död 21 maj 1821 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Charlotta Persdtr Bogren, född 20 maj 1821 i Gåsholma, Hamrånge X, död 3 september 1821 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 18

Karin Persdtr Holm (från familj 7), född 2 juni 1786 i Gåsholma, Hamrånge X, död 10 juni 1804 i Oppala, Hille X.

Gift 22 september 1803 i Hamrånge X med Olof Forslöf. Bosatt i Hille X.

 

Familj 19

Mattias Ersson (från familj 8), född 11 januari 1768 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift med Katarina Nilsdtr Sågström?, född 1766.

Barn: * Erik Matsson, född 17 november 1795 i Fäbodtorpet, Granön (Skog X), Hamrånge X.

 

Familj 20

Lisa Persdtr (från familj 9), född 24 september 1769 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 12 maj 1843 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 28 oktober 1810 i Hamrånge X med Jan Olsson Thunman, född 30 mars 1781 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 28 juni 1832 i Axmar bruk, Hamrånge X. Mästersven.

Barn: * Per Jansson Thunman, född 1 december 1800, se familj 36.

 

Familj 21

Johan Persson (från familj 9), född 29 mars 1775 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 11 september 1847 i Axmar bruk, Hamrånge X. Kol, dagk.

Gift 3 januari 1810 i Hamrånge X med Helena Thunman, född 11 maj 1782 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 17 oktober 1858 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Brita Lisa Jansdtr, född 11 maj 1811, se familj 37.

* Katarina Magdalena Jansson, född 23 september 1814, se familj 38.

* Anna Greta Jansdtr, född 10 april 1817 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Per Jansson Molund, född 29 januari 1823 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 22

Erik Jansson Axling (från familj 10), född 24 juni 1800 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 19 september 1854 i Axmar bruk, Hamrånge X. Dagk.

Gift 6 juni 1830 i Hamrånge X med Karin Jönsdtr, född 19 november 1805 i Sjökalla, Hamrånge X, död 19 augusti 1870 i Axmar by, Hamrånge X.

Barn: * Anna Karin (Kajsa) Ersdtr Axling, född 1 oktober 1831 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Johan Ersson Axling, född 2 september 1835 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Erik Ersson Axling, född 28 mars 1842 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 23

Anna Stina Samuelsdtr (från familj 11), född 21 april 1774 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 4 november 1798 i Hamrånge X med Jonas Persson, född 15 januari 1774 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Anna Stina Jonsdtr, född 19 mars 1799 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Brita Karin (Kajsa) Jonsdtr, född 16 mars 1805 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Per Jonsson, född 22 juni 1809, se familj 39.

* Greta Lisa Jonsdtr, född 13 september 1813, se familj 40.

* Samuel Jonsson, född 7 november 1817, se familj 41.

 

Familj 24

Olof Samuelsson (från familj 11), född 16 mars 1782 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 8 januari 1859 i Axmar bruk, Hamrånge X. Stalldr.

Gift 24 juni 1802 i Hamrånge X med Greta Ersdtr Granberg, född 21 juli 1781 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 24 december 1861 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Samuel Olsson, född 3 juni 1803, se familj 42.

* Brita Margareta Olsdtr, född 12 december 1806, se familj 43.

 

Familj 25

Lars Jonsson Wilund (från familj 12), född 18 november 1792 i Kusön, Hamrånge X, död 28 december 1833 i Kusön, Hamrånge X. Strandfogde, kol.

Gift 11 oktober 1818 i Hamrånge X med Karin Olsdtr, född 28 september 1792 i Rån, Hamrånge X, död 4 november 1865 i Kusön, Hamrånge X.

Barn: * Anna Larsdtr Wilund, född 8 januari 1817 i Hagsta, Hamrånge X, död 5 september 1846 i Kusön, Hamrånge X.

* Jonas Larsson Wilund, född 28 december 1819, se familj 44.

* Greta Larsdtr Wilund, född 3 mars 1822 i Kusön, Hamrånge X, död 10 juli 1894 i Åbyn, Hamrånge X. Piga.

* Karin Larsdtr Wilund, född 8 juli 1824 i Kusön, Hamrånge X, död 5 juli 1828 i Kusön, Hamrånge X.

* Olof Larsson Wilund, född 25 januari 1828, se familj 45.

* Brita Larsdtr Wilund, född 3 juni 1831 i Kusön, Hamrånge X, död 4 oktober 1835 i Kusön, Hamrånge X.

 

Familj 26

Helena Hansdtr (från familj 14), född 15 juli 1779 i Sand, Hamrånge X, död 5 maj 1851 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 10 oktober 1805 i Hamrånge X med Olof Hansson, född 13 augusti 1778 i Hagsta, Hamrånge X, död 7 november 1856 i Hagsta, Hamrånge X. Torpare.

Barn: * Hans Olsson, född 25 januari 1806, se familj 46.

* Anna Lisa Olsdtr, född 8 februari 1808, se familj 47.

* Helena Olsdtr, född 2 april 1813, se familj 48.

* Karin Olsdtr, född 19 december 1820, se familj 49.

 

Familj 27

Per Hansson (från familj 14), född 18 mars 1785 i Sand, Hamrånge X, död 27 april 1837 i Sand, Hamrånge X. Kolare.

Gift 9 november 1823 i Hamrånge X med Brita Hansdtr, född 25 januari 1793 i Högen, Hamrånge X, död 8 februari 1881 i Sand, Hamrånge X.

Barn: * Lena Persdtr, född 20 november 1824 i Sand, Hamrånge X, död 9 september 1825 i Sand, Hamrånge X.

* Karin Persdtr, född 23 augusti 1827 i Sand, Hamrånge X, död 1 oktober 1827 i Sand, Hamrånge X.

* Hans Persson, född 18 november 1828 i Sand, Hamrånge X, död 13 december 1828 i Sand, Hamrånge X.

* Anna Persdtr, född 18 januari 1831 i Sand, Hamrånge X, död 19 januari 1834 i Sand, Hamrånge X.

* Per Persson, född 12 juni 1834 i Sand, Hamrånge X, död 12 juni 1834 i Sand, Hamrånge X.

 

Familj 28

Hans Hansson (från familj 15), född 1 augusti 1787 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 27 juli 1853 i Sand, Hamrånge X. Prästg fisk, kol, statdr.

Gift 27 november 1814 i Hamrånge X med Margareta (Margta) Ersdtr, född 28 augusti 1790 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 23 oktober 1849 i Sand, Hamrånge X.

Barn: * Karin Hansdtr, född 10 februari 1816, se familj 50.

* Erik Hansson, född 2 september 1818 i Sand, Hamrånge X, död 7 oktober 1818 i Sand, Hamrånge X.

* Hans Hansson Sandström, född 13 september 1819, se familj 51.

* Brita Hansdtr, född 31 augusti 1822, se familj 52.

* Erik Hansson Sandblom, född 21 juli 1825, se familj 53.

* Per Hansson, född 11 juni 1829 i Sand, Hamrånge X, död 18 december 1859 i Rån, Hamrånge X.

 

Familj 29

Helena Olsdtr (från familj 16), född 27 september 1792 i Sand, Hamrånge X, död 24 februari 1870 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 15 april 1816 i Hamrånge X med Hans Andersson, född 16 november 1778 i Hagsta, Hamrånge X, död 6 februari 1854 i Hagsta, Hamrånge X. Skattebonde.

Barn: * Anna Hansdtr, född 23 september 1816, se familj 54.

* Helena Hansdtr, född 6 juli 1818, se familj 55.

* Anders Hansson, född 23 mars 1820, se familj 56.

* Hans Hansson Hedin, född 14 december 1832 i Hagsta, Hamrånge X.

 

Familj 30

Margareta (Margta) Olsdtr (från familj 16), född 27 februari 1796 i Sand, Hamrånge X, död 30 november 1879 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 1 januari 1821 i Hamrånge X med Jöns Wigren, född 11 mars 1797 i Vifors, Hamrånge X, död 6 november 1870 i Vifors, Hamrånge X. Rättare, sjöman, dagk.

Barn: * NN Jönson, född 15 april 1830 i Vifors, Hamrånge X.

* Kristina Jönsdtr Wigren, född 6 september 1833, se familj 57.

* Olof Jönsson Wigren, född 6 september 1833, se familj 58.

 

Familj 31

Anna Olsdtr (från familj 16), född 19 juni 1801 i Sand, Hamrånge X, död 10 maj 1879 i Sand, Hamrånge X.

Gift 27 november 1825 i Hamrånge X med Mattias Ersson, född 17 november 1785 i Vij, Hamrånge X, död 6 juni 1833 i Sand, Hamrånge X. Dräng, kolare.

Gift 1 januari 1836 i Hamrånge X med Jöns Jonsson, född 23 maj 1793 i Ockelbo X, död 29 juni 1870 i Sand, Hamrånge X.

Barn i första giftet: * Erik Mattiasson, född 15 maj 1826 i Sand, Hamrånge X, död 30 januari 1827 i Sand, Hamrånge X.

* Erik Mattiasson Sjölund, född 21 maj 1831, se familj 59.

* Per Mattiasson Sjöström, född 1 december 1833, se familj 60. Barn i andra giftet: * Olof Jönsson Åsbrink, född 12 april 1837, se familj 61.

* Jöns Jönsson, född 23 januari 1839 i Sand, Hamrånge X, död 18 augusti 1847 i Sand, Hamrånge X.

* Anna? Jönsdtr, född 8 juni 1842 i Sand, Hamrånge X.

 

Familj 32

Anna Brita Persdtr Bogren (från familj 17), född 28 november 1802 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 25 februari 1821 i Hamrånge X med Olof Olsson. Bosatt i Säljemar, Hille X.

 

Familj 33

Karin Sofia Persdtr Bogren (från familj 17), född 10 juni 1805 i Gåsholma, Hamrånge X, död 9 oktober 1865 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 28 december 1823 i Hamrånge X med Erik Olsson Östling, född 13 september 1805 i Axmar by, Hamrånge X, död 7 november 1857 i Gåsholma, Hamrånge X. Lots.

Barn: * Erik Gustaf Ersson Östling, född 27 april 1824, se familj 62.

* Per Olof Ersson Östling, född 29 april 1826, se familj 63.

* Lars Fredrik Ersson Östling, född 18 januari 1828 i Gåsholma, Hamrånge X, död 8 februari 1829 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 34

Helena Persdtr Bogren (från familj 17), född 27 mars 1813 i Gåsholma, Hamrånge X, död 11 december 1860 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 22 februari 1829 i Hamrånge X med Per Persson, född 23 januari 1808 i Hagsta, Hamrånge X, död 3 mars 1877 i Hagsta, Hamrånge X. Bonde.

Barn: * Per Persson, född 23 juni 1829 i Hagsta, Hamrånge X, död 30 november 1829 i Hagsta, Hamrånge X.

* Olof Persson, född 27 november 1830 i Hagsta, Hamrånge X, död 1 april 1832 i Hagsta, Hamrånge X.

* Per Persson, född 14 november 1833 i Hagsta, Hamrånge X, död 26 september 1907 i Hagsta, Hamrånge X.

 

Familj 35

Greta Stina Persdtr Bogren (från familj 17), född 9 februari 1815 i Gåsholma, Hamrånge X, död 18 februari 1879 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 8 april 1833 i Hamrånge X med Johan Peter Ersson Ögren, född 6 december 1813 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 18 juli 1882 i Kusön, Hamrånge X. Fiskare.

Barn: * Erik Olof Jonsson Ögren, född 28 september 1833 i Gåsholma, Hamrånge X, död 21 mars 1844 i Kusön, Hamrånge X.

* Anna Brita Jonsdtr Ögren, född 24 december 1835, se familj 64.

* Jan Olof Jonsson Ögren, född 25 november 1843 i Kusön, Hamrånge X, död 25 januari 1856 i Kusön, Hamrånge X.

* Johan (Jan) Jonsson Ögren, född 14 augusti 1845, se familj 65.

* Maria Kristina Jonsdtr Ögren, född 25 augusti 1848 i Kusön, Hamrånge X.

* Johanna Juliana Jonsdtr Ögren, född 18 april 1851 i Kusön, Hamrånge X.

* Helena Jonsdtr Ögren, född 9 oktober 1854 i Kusön, Hamrånge X, död 16 december 1856 i Kusön, Hamrånge X.

 

Familj 36

Per Jansson Thunman (från familj 20), född 1 december 1800 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 17 maj 1840 i Axmar bruk, Hamrånge X. Mästersven, hjälpsmed, eldvakt.

Gift 13 juli 1828 i Hamrånge X med Brita Karin (Kajsa) Jakobsdtr Lindberg, född 30 juni 1802 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 10 maj 1865 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Lisa Katarina Persdtr Thunman, född 3 augusti 1828 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Jan Peter Persson Thunman, född 2 oktober 1831 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 22 november 1831 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 37

Brita Lisa Jansdtr (från familj 21), född 11 maj 1811 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 18 november 1832 i Hamrånge X med Erik Lindberg, född 23 juli 1810 i Axmar bruk, Hamrånge X. Dagk.

Barn: * Jakob Ersson Lindberg, född 27 april 1836, se familj 66.

* Lena Karin (Kajsa) Ersdtr Lindberg, född 21 maj 1843 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 1 april 1847 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Brita Karin (Kajsa) Ersdtr Lindberg, född 17 juni 1848 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Johan Ersson Lindberg, född 15 juni 1851 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 20 januari 1857 i Axmar by, Hamrånge X.

 

Familj 38

Katarina Magdalena Jansson (från familj 21), född 23 september 1814 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 12 januari 1879 i Rån, Hamrånge X.

Gift 1 januari 1860 i Hamrånge X med Per Jansson, född 21 februari 1810 i Lillrån, Hamrånge X, död 17 oktober 1870 i Rån, Hamrånge X. Dagk.

 

Familj 39

Per Jonsson (från familj 23), född 22 juni 1809 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 6 juli 1834 i Hamrånge X med Karin (Kajsa) Juliana Törnberg, född 21 februari 1813 i Ockelbo X, död 12 augusti 1863 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Anna Stina Persdtr, född 31 augusti 1834 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Karin (Kajsa) Lisa Persdtr, född 18 maj 1839 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 20 juli 1840 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Karin (Kajsa) Lisa Persdtr, född 21 mars 1841 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Jonas Persson, född 1 mars 1843 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 26 maj 1847 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Per Mikael Persson, född 1 mars 1847 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Jonas Persson, född 24 januari 1850 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Katarina Juliana Persdtr, född 24 oktober 1852 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 40

Greta Lisa Jonsdtr (från familj 23), född 13 september 1813 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 9 oktober 1836 i Hamrånge X med P Lindqvist. Smeddr.

 

Familj 41

Samuel Jonsson (från familj 23), född 7 november 1817 i Axmar bruk, Hamrånge X. Räckardräng i Viksjö bruk, Hamrånge X.

Gift 21 juni 1840 i Hamrånge X med Ingrid Olsdtr Sjögren, född 2 oktober 1817 i Viksjö bruk, Hamrånge X.

Barn: * Jonas Samuelsson Norgren, född i Viksjö bruk, Hamrånge X, död 27 maj 1846 i Viksjö bruk, Hamrånge X.

* Anna Stina Samuelsdtr Norgren, född 5 september 1840 i Viksjö bruk, Hamrånge X.

* Per Olof Samuelsson Norgren, född 17 augusti 1843 i Viksjö bruk, Hamrånge X.

* Lena Samuelsdtr Norgren, född 13 mars 1846 i Viksjö bruk, Hamrånge X, död 1846 i Viksjö bruk, Hamrånge X.

* Karin (Kajsa) Samuelsdtr Norgren, född 13 mars 1846 i Viksjö bruk, Hamrånge X, död 23 oktober 1846 i Viksjö bruk, Hamrånge X.

 

Familj 42

Samuel Olsson (från familj 24), född 3 juni 1803 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 27 juli 1859 i Axmar bruk, Hamrånge X. Kol.

Gift 1 januari 1827 i Hamrånge X med Anna Olsdtr, född 4 juli 1801 i Vifors, Hamrånge X, död 11 juni 1890 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Olof Olsson, född 15 februari 1828, se familj 67.

 

Familj 43

Brita Margareta Olsdtr (från familj 24), född 12 december 1806 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 13 januari 1894 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 10 oktober 1828 i Hamrånge X med Johan Forsmark, född 5 januari 1807 i Vij, Hamrånge X, död 6 januari 1845 i Axmar bruk, Hamrånge X. Klensmed.

Barn: * Jonas Jonsson Forsmark, född 14 januari 1831 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 4 februari 1831 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Jonas Jonsson Forsmark, född 13 juli 1832 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Olof Jonsson Forsmark, född 22 mars 1836, se familj 68.

* Johan Jonsson Forsmark, född 25 mars 1843, se familj 69.

 

Familj 44

Jonas Larsson Wilund (från familj 25), född 28 december 1819 i Kusön, Hamrånge X, död 21 juni 1887 i Kusön, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 1843 med Stina Karin (Kajsa) Persdtr Sundqvist, född 24 november 1820 i Sunnäs (bruk), Skog X, död 3 april 1873 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 26 december 1875 i Hamrånge X med Margareta (Margta) Jonsdtr, född 12 mars 1830 i Hagsta, Hamrånge X.

Barn i första giftet: * Katarina Margareta Jonsdtr Wilund, född 20 november 1844, se familj 70.

* Lars Peter Jonsson Wilund, född 14 november 1847 i Kusön, Hamrånge X, död 28 november 1864 i Kusön, Hamrånge X.

* Ingrid Jonsdtr Wilund, född 5 januari 1851, se familj 71.

* Anna Brita Jonsdtr Wilund, född 9 november 1854, se familj 72.

* Jonas Jonsson Wilund, född 22 oktober 1857, se familj 73.

* Erik Olof Jonsson Wilund, född 25 november 1860 i Kusön, Hamrånge X, död 4 april 1865 i Kusön, Hamrånge X.

 

Familj 45

Olof Larsson Wilund (från familj 25), född 25 januari 1828 i Kusön, Hamrånge X, död 4 november 1882 i Axmar bruk, Hamrånge X. Bruksarb.

Gift 5 maj 1851 i Hamrånge X med Margareta Charlotta Sjölander, född 17 april 1829 i Gävle, död 2 juni 1884 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Lars Fredrik Olsson Wilund, född 24 maj 1851 i Kusön, Hamrånge X.

* Per Olof Wilund, född 2 augusti 1853, se familj 74.

* Jan Erik Olsson Wilund, född 11 maj 1857 i Kusön, Hamrånge X, död 29 maj 1861 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Karin (Kajsa) Greta Olsdtr Wilund, född 27 november 1860, se familj 75.

* Jonas Gustaf Olsson Wilund, född 6 juli 1865 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Karl Arvid Olsson Wilund, född 31 augusti 1867 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Johan Nikolaus Olsson Wilund, född 9 augusti 1871 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 24 augusti 1885 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 46

Hans Olsson (från familj 26), född 25 januari 1806 i Sand, Hamrånge X, död 2 februari 1871 i Sand, Hamrånge X.

Gift 12 december 1838 i Hamrånge X med Brita Hansdtr, född 25 januari 1793 i Högen, Hamrånge X, död 8 februari 1881 i Sand, Hamrånge X.

 

Familj 47

Anna Lisa Olsdtr (från familj 26), född 8 februari 1808 i Sand, Hamrånge X, död 19 juli 1869 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 14 mars 1843 i Hamrånge X med Per Nilsson Berglund, född 18 november 1815 i Berg, Hamrånge X, död 13 oktober 1856 i Hagsta, Hamrånge X.

Barn: * Olof Persson Engblom (Berglund), född 4 januari 1845, se familj 76.

* Per Persson Berglund, född 9 september 1847, se familj 77.

 

Familj 48

Helena Olsdtr (från familj 26), född 2 april 1813 i Hagsta, Hamrånge X, död 30 januari 1871 i Häckelsäng, Hamrånge X.

Gift 22 november 1840 i Hamrånge X med Nils Olsson, född 31 mars 1802 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 29 februari 1872 i Häckelsäng, Hamrånge X.

Barn: * Lena Nilsdtr, född 8 november 1841 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 14 december 1841 i Häckelsäng, Hamrånge X.

* Olof Nilsson Lindblom, född 27 mars 1848, se familj 78.

 

Familj 49

Karin Olsdtr (från familj 26), född 19 december 1820 i Hagsta, Hamrånge X, död 27 mars 1898 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 25 maj 1846 i Hamrånge X med Johan Hellström, född 8 mars 1820 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 14 oktober 1905 i Vifors, Hamrånge X. Kolare, arb.

Barn: * Anders Hellström, född 13 juli 1846, se familj 79.

* Stina Karin (Kajsa) Hellström, född 4 april 1850, se familj 80.

* Helena (Lena) Hellström, född 28 juni 1855, se familj 81.

* Johan Hellström, född 6 augusti 1861, se familj 82.

 

Familj 50

Karin Hansdtr (från familj 28), född 10 februari 1816 i Vij, Hamrånge X, död 20 maj 1897 i Åbyn, Hamrånge X.

Gift 22 juni 1845 i Hamrånge X med Hans Persson Örn, född 1 augusti 1817 i Viksjö, Hamrånge X, död 18 september 1886 i Viksjö, Hamrånge X. Arb, dagk.

Barn: * Margareta (Margta) Hansdtr Örn, född 8 augusti 1845, se familj 83.

* Per Erik Hansson Örn, född 19 maj 1848 i Vij?, Hamrånge X.

* Anna Brita Hansdtr Örn, född 16 juli 1853, se familj 84.

* Karin Hansdtr Örn, född 7 december 1856, se familj 85.

 

Familj 51

Hans Hansson Sandström (från familj 28), född 13 september 1819 i Sand, Hamrånge X, död 9 januari 1910 i Häckelsäng, Hamrånge X. Torpare.

Gift 1 april 1850 i Hamrånge X med Margareta Persdtr, född 14 oktober 1826, död 16 juli 1873 i Häckelsäng, Hamrånge X.

 

Familj 52

Brita Hansdtr (från familj 28), född 31 augusti 1822 i Sand, Hamrånge X, död 27 november 1903 i Åbyn, Hamrånge X.

Gift 11 november 1851 i Hamrånge X med Anders Ersson, född 28 oktober 1822 i Högen, Hamrånge X, död 15 december 1901 i Åbyn, Hamrånge X. Dagk.

Barn: * Erik Andersson, född 8 maj 1854 i Rån, Hamrånge X, död 16 juni 1854 i Högen, Hamrånge X.

* Erik Andersson Wallberg, född 16 september 1857, se familj 86.

* Per Andersson, född 15 september 1860, se familj 87.

* Margareta (Margta) Andersdtr, född 11 juni 1864, se familj 88.

 

Familj 53

Erik Hansson Sandblom (från familj 28), född 21 juli 1825 i Sand, Hamrånge X, död 9 september 1904 i Totra, Hamrånge X. Kol.

Gift 29 november 1849 i Hamrånge X med Brita Olsdtr Axman, född 18 mars 1822 i Vifors, Hamrånge X, död 11 mars 1899 i Totra, Hamrånge X.

Barn: * Anna Brita Ersdtr Sandblom, född 15 januari 1856 i Sand, Hamrånge X, död 23 januari 1856 i Sand, Hamrånge X.

 

Familj 54

Anna Hansdtr (från familj 29), född 23 september 1816 i Hagsta, Hamrånge X, död 13 december 1895 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 12 juni 1848 i Hamrånge X med Jan Ersson Sjölander, född 5 december 1823 i Norrtjärn, Hamrånge X, död 30 juli 1859 i Hagsta, Hamrånge X. Skattebonde.

Gift 4 januari 1864 i Hamrånge X med Per Ersson Hägglund, född 14 december 1828 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 10 februari 1890 i Hagsta, Hamrånge X. Bonde, hem äg.

Barn i första giftet: * Karin Jansson Sjölander, född 29 december 1848 i Hagsta, Hamrånge X, död 7 juni 1880 i Hagsta, Hamrånge X.

* Anna Jansdtr Sjölander, född 3 juni 1851, se familj 89.

* Erik Jonsson Sjölander, född 28 augusti 1856 i Hagsta, Hamrånge X, död 25 juli 1858 i Hagsta, Hamrånge X.

 

Familj 55

Helena Hansdtr (från familj 29), född 6 juli 1818 i Hagsta, Hamrånge X, död 19 februari 1895 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 4 januari 1871 i Hamrånge X med Anders Gustaf Bolin, född 21 .. 1821 i Ockelbo X, död 14 december 1893 i Fors, Hamrånge X. Landbonde.

 

Familj 56

Anders Hansson (från familj 29), född 23 mars 1820 i Hagsta, Hamrånge X, död 6 april 1848 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 6 juni 1847 i Hamrånge X med Kerstin Jansdtr Örn, född 2 juni 1817 i Viksjö, Hamrånge X, död 3 januari 1894 i Hagsta, Hamrånge X.

Barn: * Hans Andersson, född 31 september 1847 i Hagsta, Hamrånge X, död 23 augusti 1867 i Hagsta, Hamrånge X.

Familj 57

Kristina Jönsdtr Wigren (från familj 30), född 6 september 1833 i Vifors, Hamrånge X.

Utomäktenskaplig förbindelse med NN Xson.

Barn: * Johanna Kristina Ersdtr Wigren, född 28 mars 1861 i Vifors, Hamrånge X.

 

Familj 58

Olof Jönsson Wigren (från familj 30), född 6 september 1833 i Vifors, Hamrånge X, död 25 november 1884 i Vifors, Hamrånge X. Jordbr arb.

Gift 1 juni 1855 i Hamrånge X med Brita Olsdtr Lindvall, född 10 augusti 1829 i Viksjö, Hamrånge X, död 26 december 1900 i Vifors, Hamrånge X.

Barn: * Margareta (Margta) Olsdtr Wigren, född 1 oktober 1855 i Vifors, Hamrånge X, död 19 oktober 1855 i Vifors, Hamrånge X.

* Margareta (Margta) Kristina Wigren, född 10 februari 1856, se familj 90.

* Olof Olsson Wigren, född 4 mars 1860, se familj 91.

* Per Olsson Wigren, född 30 januari 1863 i Vifors, Hamrånge X, död 12 februari 1863 i Vifors, Hamrånge X.

* Anna Olsdtr Wigren, född 20 januari 1867 i Vifors, Hamrånge X, död 12 maj 1868 i Vifors, Hamrånge X.

* Anna Olsdtr Wigren, född 7 augusti 1869, se familj 92.

 

Familj 59

Erik Mattiasson Sjölund (från familj 31), född 21 maj 1831 i Sand, Hamrånge X, död 16 september 1913 i Sand, Hamrånge X. Fiskare, kol, timmerm.

Gift 30 maj 1858 i Hamrånge X med Brita Olsdtr Östling, född 9 december 1835 i Åbyn, Hamrånge X, död 10 januari 1905 i Totra, Hamrånge X.

Barn: * Lars Erik Persson Sjölin, född 2 augusti 1858, se familj 93.

* Per Olof Ersson Sjölund, född 14 april 1862, se familj 94.

* Anna Brita Ersdtr Sjölund, född 22 februari 1866, se familj 95.

* Emma Katarina Ersdtr Sjölund, född 7 juli 1873, se familj 96.

 

Familj 60

Per Mattiasson Sjöström (från familj 31), född 1 december 1833 i Sand, Hamrånge X, död 24 december 1906 i Ådala, Saltharsfjärden, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 22 december 1856 i Hamrånge X med Karin Persdtr Löthberg, född 1 augusti 1837 i Skog X, död 30 april 1913 i Ådala, Hamrånge X.

Barn: * Anna Karin (Kajsa) Persdtr Sjöström, född 25 juli 1858, se familj 97.

* Per Persson Sjöström, född 8 februari 1864 i Sand, Hamrånge X.

 

Familj 61

Olof Jönsson Åsbrink (från familj 31), född 12 april 1837 i Sand, Hamrånge X, död 16 januari 1882 i Skäggäng (Totra), Hamrånge X. Kolare.

Gift 28 oktober 1860 i Hamrånge X med Lena Nilsdtr, född 25 juni 1834 i Sand, Hamrånge X, död 18 januari 1906 i Totra, Hamrånge X.

Barn: * Erik Olof Åsbrink, född 10 juli 1860, se familj 98.

* Per Åsbrink, född 2 juni 1862 i Sand, Hamrånge X, död 24 maj 1895 i Skäggäng, Hamrånge X. Dräng.

* Johan Åsbrink, född 3 juni 1865 i Sand, Hamrånge X, död 24 juni 1880 i Sand, Hamrånge X.

* Lars Åsbrink, född 3 juni 1865 i Sand, Hamrånge X, död 24 juni 1880 i Sand, Hamrånge X.

* August Brink (Åsbrink), född 6 januari 1868, se familj 99.

* Adolf Nikolaus Åsbrink, född 2 mars 1870, se familj 100.

* Hilma Augusta Åsbrink, född 7 januari 1875 i Sand, Hamrånge X, död 16 mars 1875 i Sand, Hamrånge X.

* Sofia Åsbrink, född 5 februari 1876 i Sand, Hamrånge X, död 22 oktober 1876 i Sand, Hamrånge X.

* Anna Åsbrink, född 10 december 1877, se familj 101.

 

Familj 62

Erik Gustaf Ersson Östling (från familj 33), född 27 april 1824 i Gåsholma, Hamrånge X, död 20 oktober 1854 i Gåsholma, Hamrånge X. Lots.

Gift 3 februari 1850 i Hamrånge X med Anna Katarina (Kajsa) Axner, född 14 december 1828 i Kusön, Hamrånge X, död 28 januari 1914 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Erik Oskar Ersson Östling, född 4 mars 1850, se familj 102.

* Anna Katarina Ersdtr Östling, född 3 september 1851, se familj 103.

* Gustaf Emanuel Ersson Lindberg (Östling), född 9 december 1853, se familj 104.

 

Familj 63

Per Olof Ersson Östling (från familj 33), född 29 april 1826 i Gåsholma, Hamrånge X, död 25 februari 1879 i Gåsholma, Hamrånge X. Båtskeppare, fiskare.

Gift 28 mars 1853 i Hamrånge X med Karin Andersdtr, född 14 mars 1819 i Ockelbo X, död 21 februari 1861 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 5 december 1864 i Hamrånge X med Anna Persdtr, född 19 oktober 1829 i Hagsta (Vij?), Hamrånge X, död 29 maj 1908 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn i första giftet: * Katarina Sofia Persdtr Östling, född 4 februari 1854 i Gåsholma, Hamrånge X, död 17 februari 1854 i Gåsholma, Hamrånge X. Barn i andra giftet: * NN Persson, född 16 april 1868 i Gåsholma, Hamrånge X.

* NN Persson, född 1 december 1873 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 64

Anna Brita Jonsdtr Ögren (från familj 35), född 24 december 1835 i Kusön, Hamrånge X, död 30 november 1906 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 11 februari 1858 i Hamrånge X med Fredrik Fellgren, född 27 juli 1830 i Gävle, död 17 november 1915 i Gåsholma, Hamrånge X. Strandfiskare.

Barn: * Anna Fredrika Fellgren, född 26 juli 1857, se familj 105.

* NN Fredriksson Fellgren, född 20 juli 1859 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Karl Johan Fellgren, född 15 mars 1861 i Gåsholma, Hamrånge X, död 23 september 1862 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Johan August Fellgren, född 24 mars 1864, se familj 106.

* Fredrik Arvid Fellgren, född 31 augusti 1866, se familj 107.

* NN Fredriksdtr Fellgren, född 5 december 1872 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Robert Axel Fellgren, född 12 april 1874, se familj 108.

 

Familj 65

Johan (Jan) Jonsson Ögren (från familj 35), född 14 augusti 1845 i Kusön, Hamrånge X, död 2 augusti 1909 i Kusön, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 18 augusti 1872 i Hamrånge X med Karin (Kajsa) Magnusdtr, född 7 juli 1843 i Nyed S, död 30 juni 1882 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 8 december 1886 i Hamrånge X med Brita Sofia Nordlund, född 4 juli 1859 i Skog X.

Barn i första giftet: * NN Jonsson, född 25 mars 1872 i Kusön, Hamrånge X.

* NN Jonsson, född 28 juni 1873 i Kusön, Hamrånge X.

* NN Jonsdtr, född 20 januari 1875 i Kusön, Hamrånge X.

* NN Jonsson, född 16 februari 1876 i Kusön, Hamrånge X.

* Sofia Jonsdtr Ögren, född 8 juli 1878 i Kusön, Hamrånge X, död 8 juli 1878 i Kusön, Hamrånge X. Barn i andra giftet: * Johan Leonard Jonsson Ögren, född 23 oktober 1887, se familj 109.

* Frida Naemi Jonsdtr Ögren, född 13 juli 1888, se familj 110.

* Erika Sofia Jonsdtr Ögren, född 25 april 1890 i Kusön, Hamrånge X, död 12 september 1890 i Kusön, Hamrånge X.

* Emilia Margareta Jonsdtr Ögren, född 25 december 1892 i Kusön, Hamrånge X.

* Viktor Sefanius? Jonsson Ögren, född 12 april 1896 i Kusön, Hamrånge X, död 15 juni 1903 i Kusön, Hamrånge X.

* Karl Valdemar Jonsson Ögren, född 11 maj 1898, se familj 111.

 

Familj 66

Jakob Ersson Lindberg (från familj 37), född 27 april 1836 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 5 september 1891 i Axmar bruk, Hamrånge X. Handelsförest.

Gift 21 mars 1858 i Hamrånge X med Brita Karin (Kajsa) Berglund, född 3 maj 1829 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 7 januari 1901 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Erik Gustaf Jakobsson Lindberg, född 7 oktober 1859 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 21 oktober 1859 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Erik Johan Jakobsson Lindberg, född 1 februari 1861 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 22 juni 1862 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Jakob Johan Jakobsson Lindberg, född 7 augusti 1863 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 21 mars 1865 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Hilma Maria Katarina Jakobsdtr Lindberg, född 18 december 1865 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 67

Olof Olsson (från familj 42), född 15 februari 1828 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 3 januari 1860 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift med Stina Ulrika Sundberg, född .. mars 1828 i Skog X, död 19 november 1882 i Axmar bruk, Änget, Hamrånge X.

Barn: * Johan Samuel Olsson, född 11 augusti 1852 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 9 april 1865 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 68

Olof Jonsson Forsmark (från familj 43), född 22 mars 1836 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 30 september 1869 i Axmar bruk, Hamrånge X. Klensmed.

Gift 25 juni 1857 i Hamrånge X med Anna Karin Nordström, född 24 augusti 1834 i Älvkarleby C, död 22 december 1917 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Anna Karin (Kajsa) Olsdtr Forsmark, född 2 augusti 1857 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 14 augusti 1861 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Jonas Gustaf Olsson Forsmark, född 17 april 1860 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 6 april 1861 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Anna Karin (Kajsa) Olsdtr Forsmark, född 7 augusti 1862, se familj 112.

 

Familj 69

Johan Jonsson Forsmark (från familj 43), född 25 mars 1843 i Axmar bruk, Hamrånge X. Vallsarb.

Gift 29 november 1867 i Hamrånge X med Johanna Kristina Waller, född 1 februari 1847 i Svartnäs W, död 23 december 1876 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 17 mars 1878 i Hamrånge X med Anna Hansdtr, född 25 augusti 1845 i Bollnäs.

Barn i första giftet: * Johan Egidius Jonsson Forsmark, född 1 september 1868 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 10 mars 1870 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Johanna Margareta Jonsdtr Forsmark, född 6 februari 1870, se familj 113.

* Johan Jonsson Forsmark, född 27 oktober 1871 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Hilda Maria Jonsdtr Forsmark, född 29 november 1873 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 15 mars 1877 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Anna Jonsdtr Forsmark, född 24 augusti 1875 i Axmar bruk, Hamrånge X. Barn i andra giftet: * Hilda Katarina Jonsdtr Forsmark, född 11 januari 1879, se familj 114.

* Beda Sofia Jonsdtr Forsmark, född 12 mars 1880, se familj 115.

* Brita Maria Jonsdtr Forsmark, född 23 maj 1881, se familj 116.

* Gustaf Jonsson Forsmark, född 31 december 1883 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 31 december 1883 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Kristina Jonsdtr Forsmark, född 31 december 1883 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 8 januari 1884 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Greta Kristina Jonsdtr Forsmark, född 28 maj 1886, se familj 117.

 

Familj 70

Katarina Margareta Jonsdtr Wilund (från familj 44), född 20 november 1844 i Kusön, Hamrånge X, död 8 april 1892 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 25 november 1866 i Hamrånge X med Karl Johan Gäfvert, född 24 februari 1834 i Älvsbacka S, död 15 juni 1896 i Axmar bruk, Hamrånge X. Smältare, hjälpsmed.

Barn: * Karl Gustaf Karlsson Gäfvert, född 7 september 1867 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 18 april 1885 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Hilda Katarina Karlsdtr Gäfvert, född 4 februari 1870 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 29 januari 1871 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Johan Emil Karlsson Gäfvert, född 17 december 1871, se familj 118.

* Per David Karlsson Gäfvert, född 29 juni 1874 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 17 juni 1887 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Anna Stina Karlsdtr Gäfvert, född 3 januari 1877 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 16 januari 1902 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Jonas Albin Karlsson Gäfvert, född 18 januari 1879 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 12 mars 1893 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Alfred Karlsson Gäfvert, född 17 mars 1881 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 19 maj 1911 i Axmar bruk, Hamrånge X. Sågv arb.

* Emma Katarina Karlsdtr Gäfvert, född 4 augusti 1883 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 6 februari 1897 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Karl Gustaf Karlsson Gäfvert, född 15 november 1885 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 29 juli 1895 i Axmar bruk, Hamrånge X.

* Hanna Elisabet Karlsdtr Gäfvert, född 13 januari 1888 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 1 augusti 1904 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 71

Ingrid Jonsdtr Wilund (från familj 44), född 5 januari 1851 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 30 juli 1868 i Hamrånge X med Per Gustaf Ögren, född 28 november 1840 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 27 februari 1918 i Kusön, Hamrånge X. Kol.

Barn: * Per August Persson Ögren, född 30 april 1869 i Kusön, Hamrånge X, död 4 juli 1876 i Kusön, Hamrånge X.

* Ida Maria Persdtr Ögren, född 8 december 1870 i Kusön, Hamrånge X.

* Frans Johan Leonard Persson Ögren, född 20 oktober 1872, se familj 119.

* Anna Katarina Persdtr Ögren, född 28 oktober 1874 i Kusön, Hamrånge X.

* Kristina Elin Persdtr Ögren, född 5 november 1876 i Kusön, Hamrånge X.

* Per August Persson Ögren, född 27 augusti 1878 i Kusön, Hamrånge X, död 22 december 1885 i Kusön, Hamrånge X.

* Gustaf Bernhard Persson Ögren, född 19 april 1880 i Kusön, Hamrånge X, död 25 augusti 1885 i Kusön, Hamrånge X.

* Jonas Erik Persson Ögren, född 18 april 1882 i Kusön, Hamrånge X, död 6 juni 1883 i Kusön, Hamrånge X.

* Anna Viktoria Persdtr Ögren, född 25 april 1887 i Kusön, Hamrånge X.

* Gustaf Ivar Persson Ögren, född 31 mars 1890 i Kusön, Hamrånge X, död 15 april 1890 i Kusön, Hamrånge X.

* Lydia Persdtr Ögren, född 15 september 1891 i Kusön, Hamrånge X, död 13 maj 1905 i Kusön, Hamrånge X.

 

Familj 72

Anna Brita Jonsdtr Wilund (från familj 44), född 9 november 1854 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 6 januari 1878 i Hamrånge X med Johan Abrahamsson Nygren, född 28 december 1847 i Mustasaari, Finland.

Barn: * Johan Albert Johansson Nygren, född 19 september 1875 i Kusön, Hamrånge X, död 15 oktober 1878 i Axmar, Hamrånge X.

* Karl August Jonsson Nygren, född 29 maj 1878 i Axmar, Hamrånge X.

* Anna Katarina Jonsdtr Nygren, född 9 januari 1881 i Kusön, Hamrånge X, död 8 januari 1884 i Kusön, Hamrånge X.

* Sofia Nygren, född 4 februari 1883, se familj 120.

* Jonas Gustaf Jonsson Nygren, född 17 oktober 1885, se familj 121.

* Anna Katarina Jonsdtr Nygren, född 7 mars 1889 i Råhällan, Hamrånge X.

* Emma Kristina Nygren, född 20 juni 1891, se familj 122.

 

Familj 73

Jonas Jonsson Wilund (från familj 44), född 22 oktober 1857 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 20 juli 1876 i Hamrånge X med Emma Matilda Axner, född 23 augusti 1852 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * August Emanuel Jonsson Wilund, född 11 maj 1876, se familj 123.

* Karl Erik Jonsson Wilund, född 4 mars 1878, se familj 124.

* Anna Katarina Jonsdtr Wilund, född 18 juni 1880, se familj 125.

* Elma Matilda Jonsdtr Wilund, född 11 december 1882, se familj 126.

* Beda Kristina Jonsdtr Wilund, född 28 januari 1884, se familj 127.

* Hilda Amanda Jonsdtr Wilund, född 31 december 1887, se familj 128.

* Jonas Emil Jonsson Wilund, född 4 oktober 1891, se familj 129.

 

Familj 74

Per Olof Wilund (från familj 45), född 2 augusti 1853 i Kusön, Hamrånge X, död 3 februari 1921 i Sundsmar, Hamrånge X. Brukskarl, skomak.

Gift 6 december 1885 i Hamrånge X med Margareta (Margta) Andersdtr (se familj 88), född 11 juni 1864 i Högen, Hamrånge X.

Barn: * Karl Vilhelm Persson Wilund, född 28 februari 1886, se familj 130.

* Vendla Maria Persdtr Wilund, född 25 mars 1888 i Rån, Hamrånge X.

* Johan Nikolaus Persson Wilund, född 24 augusti 1889 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erik Olof Persson Wilund, född 13 juni 1893 i Åbyn, Hamrånge X.

* Helga Charlotta Persdtr Wilund, född 14 maj 1896, se familj 131.

* Berta Beata Persdtr Wilund, född 2 december 1898 i Åbyn, Hamrånge X.

* Knut Bertil Persson Wilund, född 14 januari 1904 i Åbyn, Hamrånge X.

* Algot Botvid Persson Wilund, född 28 juli 1907 i Sundsmar, Hamrånge X, död 19 november 1911 i Sundsmar, Hamrånge X.

 

Familj 75

Karin (Kajsa) Greta Olsdtr Wilund (från familj 45), född 27 november 1860 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 27 november 1881 i Hamrånge X med Erik Andersson Wallberg (se familj 86), född 16 september 1857 i Rån, Hamrånge X. Dagk.

Barn: * Erika Katarina Ersdtr Wallberg, född 20 januari 1882 i Åbyn, Hamrånge X, död 21 januari 1882 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erika Charlotta Ersdtr Wallberg, född 4 februari 1883 i Åbyn, Hamrånge X, död 22 februari 1884 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erik Arvid Ersson Wallberg, född 27 september 1884 i Åbyn, Hamrånge X, död 15 mars 1895 i Åbyn, Hamrånge X.

* Beda Charlotta Ersdtr Wallberg, född 5 augusti 1886 i Åbyn, Hamrånge X.

* Johanna Juliana Ersdtr Wallberg, född 15 februari 1889, se familj 132.

* Anna Albertina Ersdtr Wallberg, född 25 november 1891, se familj 133.

* Per Gustaf Ersson Wallberg, född 4 december 1894 i Åbyn, Hamrånge X.

* NN Ersdtr Wallberg, född 13 november 1897 i Åbyn, Hamrånge X.

* NN Ersson Wallberg, född 11 maj 1899 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erik Valdemar Ersson Wallberg, född 18 april 1901 i Åbyn, Hamrånge X.

* Karl Elis Ersson Wallberg, född 8 mars 1904 i Åbyn, Hamrånge X, död 23 mars 1904 i Åbyn, Hamrånge X.

 

Familj 76

Olof Persson Engblom (Berglund) (från familj 47), född 4 januari 1845 i Hagsta, Hamrånge X, död 7 september 1906 i Hagsta, Hamrånge X. Dagk, skogsarb, grovarb.

Gift 26 december 1869 i Hamrånge X med Margareta (Margta) Jonsdtr Torell, född 22 juni 1850 i Hagsta, Hamrånge X, död 13 april 1915 i Hagsta, Hamrånge X.

Barn: * Per Olof Engblom, född 23 april 1870, se familj 134.

* Anna Engblom, född 5 maj 1872, se familj 135.

* Johan Engblom, född 20 mars 1874, se familj 136.

* Lars Engblom, född 21 mars 1876 i Hagsta, Hamrånge X.

* Anders Engblom, född 16 maj 1878, se familj 137.

* Jonas Engblom, född 3 april 1880, se familj 138.

* Elin Engblom, född 20 augusti 1887, se familj 139.

* Alma Engblom, född 22 december 1891 i Hagsta, Hamrånge X, död 23 juli 1975 i Torsåker X.

 

Familj 77

Per Persson Berglund (från familj 47), född 9 september 1847 i Hagsta, Hamrånge X. Sågare.

Gift 23 november 1869 i Hamrånge X med Anna Berggren, född 25 augusti 1849 i Hille X.

Barn: * Anna Margareta Persdtr Berglund, född 25 december 1868 i Hille X, död 25 januari 1870 i Hagsta, Hamrånge X.

* Anna Greta Persdtr Berglund, född 8 februari 1870, se familj 140.

* Johan Persson Berglund, född 23 november 1872, se familj 141.

* Per Abraham Persson Berglund, född 19 december 1874, se familj 142.

* Emil Persson Berglund, född 15 januari 1878 i Veda, Hamrånge X.

* Elin Elida Persdtr Berglund, född 12 juli 1880, se familj 143.

* Matilda Kristina Persdtr Berglund, född 20 februari 1883 i Veda, Hamrånge X.

* Georg Persson Berglund, född 15 mars 1886, se familj 144.

 

Familj 78

Olof Nilsson Lindblom (från familj 48), född 27 mars 1848 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 10 juli 1907 i Häckelsäng, Hamrånge X. Bonde, hem äg.

Gift 10 november 1871 i Hamrånge X med Brita Lundin, född 25 december 1843 i Lunda, Hamrånge X, död 14 oktober 1920 i Häckelsäng, Hamrånge X.

Barn: * Olof Nikolaus Olsson Lindblom, född 9 augusti 1872 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 27 juli 1882 i Häckelsäng, Hamrånge X.

* Emma Helena Olsdtr Lindblom, född 5 april 1879, se familj 145.

 

Familj 79

Anders Hellström (från familj 49), född 13 juli 1846 i Vifors bruk, Hamrånge X. Sågare.

Gift 6 januari 1873 i Hamrånge X med Lena Stolpe, född 16 juni 1849 i Hagsta, Hamrånge X, död 21 april 1890 i Veda, Hamrånge X.

Barn: * Karl Johan Hellström, född 29 januari 1873 i Hamrånge X, död 29 november 1879 i Vifors, Hamrånge X.

* Helena Katarina Hellström, född 19 december 1874 i Hamrånge X, död 29 november 1879 i Vifors, Hamrånge X.

* Anders Gustaf Hellström, född 24 oktober 1877, se familj 146.

* Anna Hellström, född 12 december 1878, se familj 147.

* Helena Katarina Hellström, född 9 september 1881 i Vifors, Hamrånge X.

* Karl Johan Hellström, född 8 november 1884 i Vifors, Hamrånge X.

* Johan Paul Hellström, född 7 april 1887 i Veda, Hamrånge X.

 

Familj 80

Stina Karin (Kajsa) Hellström (från familj 49), född 4 april 1850 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 1 juni 1928 i Vifors bruk, Hamrånge X. Mejerinna.

Utomäktenskaplig förbindelse med Olov Olsson Nordin, född 16 juni 1845 i Hille X, död 8 april 1939 i Kommunhemmet, Hamrånge X. Sågverksarbetare.

Barn: * Emma Helena Hellström, född 22 juni 1874 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 19 februari 1891 i Vifors bruk, Hamrånge X.

* Olov Rickard Hillborg, född 7 december 1883, se familj 148.

* Emma Naemi Hellström, född 11 november 1893, se familj 149.

 

Familj 81

Helena (Lena) Hellström (från familj 49), född 28 juni 1855 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 3 november 1917 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 4 januari 1884 i Hamrånge X med Erik Högvall, född 19 juni 1851 i Vifors, Hamrånge X.

Barn: * Erik Valfrid Högvall, född 1 november 1884, se familj 150.

 

Familj 82

Johan Hellström (från familj 49), född 6 augusti 1861 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 4 januari 1955 i Kommunhemmet, Hamrånge X. Jordbruksarb.

Utomäktenskaplig förbindelse med Ida Matilda Forsberg, född 7 juni 1869 i Vifors bruk, Hamrånge X.

Utomäktenskaplig förbindelse med Amanda Kristina Brolin, född 30 juli 1866 i Maria AB.

Barn med Ida Matilda Forsberg: * Frans Oskar Forsberg, född 13 juni 1894 i Vifors bruk, Hamrånge X. Barn med Amanda Kristina Brolin: * Johan Gottfrid Brolin, född 17 februari 1888, se familj 151.

 

Familj 83

Margareta (Margta) Hansdtr Örn (från familj 50), född 8 augusti 1845 i Berg, Hamrånge X.

Gift 24 oktober 1873 i Hamrånge X med Lars Löfgren, född 22 juni 1846 i Axmar bruk, Hamrånge X. Klensmed.

Barn: * Erik Arvid Larsson Löfgren, född 10 december 1874 i Hagsta, Hamrånge X.

* Johan Nikolaus Larsson Löfgren, född 22 april 1876 i Hagsta, Hamrånge X.

* David Larsson Löfgren, född 23 september 1878 i Veda, Hamrånge X.

* Josef Larsson Löfgren, född 23 september 1878 i Veda, Hamrånge X.

 

Familj 84

Anna Brita Hansdtr Örn (från familj 50), född 16 juli 1853 i Viksjö, Hamrånge X.

Utomäktenskaplig förbindelse med NN Xson.

Barn: * Anna Maria Örn, född 25 mars 1879 i Viksjö, Hamrånge X.

 

Familj 85

Karin Hansdtr Örn (från familj 50), född 7 december 1856 i Viksjö, Hamrånge X, död 6 juli 1902 i Norrbo, Ockelbo X.

Utomäktenskaplig förbindelse med NN Xson.

Barn: * Signe Katarina Örn, född 20 februari 1890 i Viksjö, Hamrånge X.

 

Familj 86

Erik Andersson Wallberg (från familj 52), född 16 september 1857 i Rån, Hamrånge X. Dagk.

Gift 27 november 1881 i Hamrånge X med Karin (Kajsa) Greta Olsdtr Wilund (se familj 75), född 27 november 1860 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Barn: * Erika Katarina Ersdtr Wallberg, född 20 januari 1882 i Åbyn, Hamrånge X, död 21 januari 1882 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erika Charlotta Ersdtr Wallberg, född 4 februari 1883 i Åbyn, Hamrånge X, död 22 februari 1884 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erik Arvid Ersson Wallberg, född 27 september 1884 i Åbyn, Hamrånge X, död 15 mars 1895 i Åbyn, Hamrånge X.

* Beda Charlotta Ersdtr Wallberg, född 5 augusti 1886 i Åbyn, Hamrånge X.

* Johanna Juliana Ersdtr Wallberg, född 15 februari 1889, se familj 132.

* Anna Albertina Ersdtr Wallberg, född 25 november 1891, se familj 133.

* Per Gustaf Ersson Wallberg, född 4 december 1894 i Åbyn, Hamrånge X.

* NN Ersdtr Wallberg, född 13 november 1897 i Åbyn, Hamrånge X.

* NN Ersson Wallberg, född 11 maj 1899 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erik Valdemar Ersson Wallberg, född 18 april 1901 i Åbyn, Hamrånge X.

* Karl Elis Ersson Wallberg, född 8 mars 1904 i Åbyn, Hamrånge X, död 23 mars 1904 i Åbyn, Hamrånge X.

 

Familj 87

Per Andersson (från familj 52), född 15 september 1860 i Rån, Hamrånge X. Fiskare, hem äg.

Gift 27 november 1886 i Hamrånge X med Anna Brita Lindqvist, född 23 september 1857 i Åbyn (Högen), Hamrånge X, död 25 maj 1919 i Åbyn, Hamrånge X.

Barn: * Per Andreas Persson Andersson, född 5 februari 1888, se familj 152.

* Bror Olof Persson, född 3 november 1890 i Åbyn, Hamrånge X, död 12 november 1890 i Åbyn, Hamrånge X.

* Bror Alex Persson, född 2 april 1894, se familj 153.

 

Familj 88

Margareta (Margta) Andersdtr (från familj 52), född 11 juni 1864 i Högen, Hamrånge X.

Gift 6 december 1885 i Hamrånge X med Per Olof Wilund (se familj 74), född 2 augusti 1853 i Kusön, Hamrånge X, död 3 februari 1921 i Sundsmar, Hamrånge X. Brukskarl, skomak.

Barn: * Karl Vilhelm Persson Wilund, född 28 februari 1886, se familj 130.

* Vendla Maria Persdtr Wilund, född 25 mars 1888 i Rån, Hamrånge X.

* Johan Nikolaus Persson Wilund, född 24 augusti 1889 i Åbyn, Hamrånge X.

* Erik Olof Persson Wilund, född 13 juni 1893 i Åbyn, Hamrånge X.

* Helga Charlotta Persdtr Wilund, född 14 maj 1896, se familj 131.

* Berta Beata Persdtr Wilund, född 2 december 1898 i Åbyn, Hamrånge X.

* Knut Bertil Persson Wilund, född 14 januari 1904 i Åbyn, Hamrånge X.

* Algot Botvid Persson Wilund, född 28 juli 1907 i Sundsmar, Hamrånge X, död 19 november 1911 i Sundsmar, Hamrånge X.

 

Familj 89

Anna Jansdtr Sjölander (från familj 54), född 3 juni 1851 i Hagsta, Hamrånge X, död 2 oktober 1912 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 16 juni 1881 i Hamrånge X med Jonas Nilsson Lindfors, född 21 augusti 1847 i Hagsta, Hamrånge X, död 2 september 1896 i Hagsta, Hamrånge X. Skattebonde.

Barn: * Per Johan Jonsson Lindfors, född 2 november 1882 i Hagsta, Hamrånge X, död 5 april 1884 i Hagsta, Hamrånge X.

* Margareta (Margta) Sofia Lindfors, född 2 november 1882 i Hagsta, Hamrånge X, död 13 mars 1884 i Hagsta, Hamrånge X.

* Anna Maria Jonsdtr Lindfors, född 23 mars 1889 i Hagsta, Hamrånge X, död 16 mars 1908 i Hagsta, Hamrånge X.

 

Familj 90

Margareta (Margta) Kristina Wigren (från familj 58), född 10 februari 1856 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 11 april 1875 i Hamrånge X med Lars Larsson, född 9 december 1848 i Sunne S. Sågare.

Barn: * Lars Gustaf Larsson Norell, född 15 augusti 1875, se familj 154.

* Hulda Kristina Larsdtr Norell, född 31 oktober 1876, se familj 155.

* Ida Matilda Larsdtr Norell, född 22 oktober 1878, se familj 156.

* Beda Larsdtr Norell, född 20 januari 1880, se familj 157.

* Oskar Gottfrid Larsson Norell, född 9 september 1882, se familj 158.

* Olof Vidor Larsson Norell, född 3 januari 1884 i Veda, Hamrånge X.

* Johanna Larsdtr Norell, född 24 augusti 1885 i Veda, Hamrånge X.

* Anna Larsdtr Norell, född 3 juli 1887, se familj 159.

* Karl Fredrik Larsson Norell, född 15 januari 1892, se familj 160.

* Maria Fredrika Larsdtr Norell, född 19 september 1894, se familj 161.

 

Familj 91

Olof Olsson Wigren (från familj 58), född 4 mars 1860 i Vifors, Hamrånge X. Jordbr arb.

Gift 20 maj 1883 i Hamrånge X med Hulda Charlotta Envall, född 29 juli 1853 i Gustafs W.

Barn: * Olof Joel Olsson Wigren, född 26 maj 1882, se familj 162.

* Karl Johan Olsson Wigren, född 18 januari 1885 i Vifors, Hamrånge X, död 2 december 1885 i Vifors, Hamrånge X.

* Anna Amalia Olsdtr Wigren, född 16 oktober 1886, se familj 163.

* Karl Bertil Olsson Wigren, född 27 januari 1889 i Vifors, Hamrånge X.

* Gustaf Olsson Wigren, född 31 augusti 1894, se familj 164.

 

Familj 92

Anna Olsdtr Wigren (från familj 58), född 7 augusti 1869 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 6 juni 1892 i Hamrånge X med Karl Johan Larsson Backman, född 22 oktober 1869 i Söderala X.

Barn: * Agnes Karlsdtr Backman, född 19 juni 1892, se familj 165.

* Karl Arne Karlsson Backman, född 24 december 1907 i Norrsundet, Hamrånge X.

* Gustaf Torsten Karlsson Backman, född 12 augusti 1910 i Norrsundet, Hamrånge X.

 

Familj 93

Lars Erik Persson Sjölin (från familj 59), född 2 augusti 1858 i Sand, Hamrånge X.

Gift 29 maj 1882 i Hamrånge X med Karin Wiklund, född 21 maj 1858 i Sand, Hamrånge X.

Barn: * Lovisa Elvira Larsdtr Sjölin, född 26 augusti 1882 i Sand, Hamrånge X, död 27 september 1882 i Sand, Hamrånge X.

* David Edvin Larsson Sjölin, född 27 oktober 1883, se familj 166.

* Anna Maria Larsdtr Sjölin, född 17 mars 1887 i Sand, Hamrånge X.

* Ester Elvira Larsdtr Sjölin, född 6 december 1890 i Sand, Hamrånge X.

* Naemi Katarina Larsdtr Sjölin, född 2 januari 1895 i Sand, Hamrånge X.

 

Familj 94

Per Olof Ersson Sjölund (från familj 59), född 14 april 1862 i Axmar by, Hamrånge X, död 26 januari 1919 i Totra, Hamrånge X. Brädg arb.

Gift 9 oktober 1887 i Hamrånge X med Maria Lindström, född 16 oktober 1859.

Barn: * Olof Konrad Persson Sjölund, född 9 juli 1888 i Sand, Hamrånge X.

* Anna Amalia Persdtr Sjölund, född 10 juni 1891 i Sand, Hamrånge X.

 

Familj 95

Anna Brita Ersdtr Sjölund (från familj 59), född 22 februari 1866 i Sand, Hamrånge X.

Gift 24 december 1893 i Hamrånge X med Olof Olsson Åsbrink, född 25 mars 1865 i Åbyn, Hamrånge X.

Barn: * Karl David Åsbrink, född 10 mars 1895, se familj 167.

 

Familj 96

Emma Katarina Ersdtr Sjölund (från familj 59), född 7 juli 1873 i Sand, Hamrånge X.

Gift 15 december 1894 i Hamrånge X med Karl Johan Gustafsson, född 16 februari 1862. Bergspr.

 

Familj 97

Anna Karin (Kajsa) Persdtr Sjöström (från familj 60), född 25 juli 1858 i Sand, Hamrånge X.

Gift 14 maj 1875 i Hamrånge X med Johan Lindqvist, född 12 mars 1850, död 25 september 1914 i Totra, Hamrånge X. Skogs-/brädg-/kolg arb.

Barn: * Per Johan Jonsson Lindqvist, född 23 juli 1875 i Sand, Hamrånge X.

* Alma Katarina Jonsdtr Lindqvist, född 20 maj 1878, se familj 168.

* Joel Bernhard Jonsson Lindqvist, född 19 april 1880 i Sand, Hamrånge X.

* Johan Petrus Jonsson Lindqvist, född 1 november 1882, se familj 169.

* Olof Enok Jonsson Lindqvist, född 5 augusti 1885, se familj 170.

* Simon Gottfrid Jonsson Lindqvist, född 27 oktober 1888, se familj 171.

* Viktor Ivar Jonsson Lindqvist, född 26 februari 1892, se familj 172.

* Jenny Cecilia Jonsdtr Lindqvist, född 11 april 1894, se familj 173.

* Johan Henry Jonsson Lindqvist, född 18 juli 1896 i Totra, Hamrånge X.

* Sally Margareta Jonsdtr Lindqvist, född 29 juni 1898 i Totra, Hamrånge X.

 

Familj 98

Erik Olof Åsbrink (från familj 61), född 10 juli 1860 i Sand, Hamrånge X. Kolare i Skäggäng (Totra), Hamrånge X.

Gift 10 november 1895 i Hamrånge X med Kristina Johanna Hillström, född 24 september 1863. Hushållerska.

Barn: * Erik Teofil Åsbrink, född 20 februari 1897 i Ådala, Hamrånge X, död 31 maj 1977 i Hamrånge X.

* Anna Ottilia Åsbrink, född 22 maj 1898 i Ådala, Hamrånge X.

* Johan Verner Åsbrink, född 21 juli 1900 i Ådala, Hamrånge X, död 3 augusti 1979 i Hamrånge X.

* Agnes Maria Åsbrink, född 20 december 1902 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 99

August Brink (Åsbrink) (från familj 61), född 6 januari 1868 i Sand, Hamrånge X, död 10 augusti 1954. Brädg arb i Skäggäng (Totra), Hamrånge X.

Gift 5 januari 1890 i Hamrånge X med Anna Elisabet Larsdtr Backman, född 17 december 1866 i Söderala X, död 22 april 1955 i Hamrånge X.

Barn: * Laura Elisabet Brink (Åsbrink), född 19 januari 1887, se familj 174.

* Augusta Helena Brink (Åsbrink), född 12 maj 1890, se familj 175.

* Karl Alex Brink (Åsbrink), född 10 december 1892, se familj 176.

* Olof Verner Brink (Åsbrink), född 8 mars 1897 i Ådala, Hamrånge X, död 14 juni 1917.

 

Familj 100

Adolf Nikolaus Åsbrink (från familj 61), född 2 mars 1870 i Sand, Hamrånge X, död 12 november 1907 i Ådala, Hamrånge X. Brädg arb.

Gift 26 maj 1901 i Hamrånge X med Anna Maria Jern, född 9 augusti 1880.

Barn: * Adolf Botvid Åsbrink, född 28 juli 1902 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 101

Anna Åsbrink (från familj 61), född 10 december 1877 i Sand, Hamrånge X. Bosatt i Skäggäng (Totra), Hamrånge X.

Gift 12 februari 1899 i Hamrånge X med Per Abraham Berglund, född 19 december 1874. Vagnsskjutare i Norrsundets sågv, Hamrånge X.

Barn: * Karl Verner Persson Berglund, född 17 augusti 1899 i Ådala, Hamrånge X.

* Svea Helena Persdtr Berglund, född 24 mars 1901, se familj 177.

* Dennis Valter Persson Berglund, född 29 december 1905 i Ådala, Hamrånge X, död 13 juli 1915 i Ådala, Hamrånge X.

* Tyra Margareta Persdtr Berglund, född 27 augusti 1911 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 102

Erik Oskar Ersson Östling (från familj 62), född 4 mars 1850 i Gåsholma, Hamrånge X, död 30 januari 1905 i Gåsholma, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 4 augusti 1878 i Hamrånge X med Erika Gustava Ögren, född 13 januari 1855 i Skog X.

Barn: * Erik Oskar Ersson Östling, född 18 september 1877, se familj 178.

* Gustaf Jan Ersson Östling, född 13 september 1879 i Hamrånge X.

* Edla Charlotta Ersdtr Östling, född 20 juli 1881, se familj 179.

* Hanna Katarina Ersdtr Östling, född 2 november 1883 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Hanna Erika Ersdtr Östling, född 24 augusti 1885 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Axel Ferdinand Ersson Östling, född 10 april 1889, se familj 180.

* Tekla Anette Ersdtr Östling, född 24 juli 1891 i Gåsholma, Hamrånge X, död 12 november 1978 i Valbo X.

* Selma Kristina Ersdtr Östling, född 3 januari 1896, se familj 181.

* Karl Vilhelm Ersson Östling, född 5 september 1898 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 103

Anna Katarina Ersdtr Östling (från familj 62), född 3 september 1851 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 2 januari 1887 i Hamrånge X med Jon Karlsson, född 28 januari 1858 i Ödsmål O. Skomakare i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 104

Gustaf Emanuel Ersson Lindberg (Östling) (från familj 62), född 9 december 1853 i Gåsholma, Hamrånge X, död 23 juni 1915 i Gåsholma, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 8 november 1882 i Hamrånge X med Anna Brita Lindblom, född 2 november 1860 i Axmar by, Hamrånge X, död 7 mars 1905 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Alma Katarina Gustafsdtr Lindberg, född 5 september 1883 i Gåsholma, Hamrånge X, död 6 januari 1884 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Olof Emanuel Gustafsson Lindberg, född 4 oktober 1884 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Tekla Maria Gustafsdtr Lindberg, född 27 januari 1890, se familj 182.

* Anna Katarina Gustafsdtr Lindberg, född 27 januari 1890 i Gåsholma, Hamrånge X, död 6 februari 1890 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Oskar Berner Gustafsson Lindberg, född 16 januari 1892 i Gåsholma, Hamrånge X, död 29 mars 1976 i Hamrånge X.

* NN Gustafsson, född 12 juni 1899 i Gåsholma, Hamrånge X.

* NN Gustafsson, född 15 maj 1901 i Gåsholma, Hamrånge X.

* NN Gustafsson, född 13 mars 1904 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 105

Anna Fredrika Fellgren (från familj 64), född 26 juli 1857 i Axmar bruk?, Hamrånge X.

Gift 21 oktober 1888 i Hamrånge X med Olof Erik Hedin, född 26 september 1852. Timmerman.

 

Familj 106

Johan August Fellgren (från familj 64), född 24 mars 1864 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 27 oktober 1887 i Hamrånge X med Brita Olsdtr Lindberg, född 20 juni 1863 i Axmar by, Hamrånge X.

Barn: * Johan Gottfrid Fellgren, född 6 mars 1888 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Fredrik Hilmer Fellgren, född 3 april 1890 i Axmar by, Hamrånge X.

* Karl Albert Fellgren, född 5 september 1891, se familj 183.

* Anna Maria Fellgren, född 9 september 1893 i Axmar by, Hamrånge X.

* Axel Edvin Fellgren, född 10 november 1895 i Axmar by, Hamrånge X.

* Hilda Amalia Fellgren, född 21 september 1897 i Axmar by, Hamrånge X.

 

Familj 107

Fredrik Arvid Fellgren (från familj 64), född 31 augusti 1866 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 27 oktober 1895 i Hamrånge X med Erika Frunck, född 30 maj 1870.

Barn: * Agnes Arvida Fellgren, född 12 november 1896 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Selma Eugenia Fellgren, född 17 september 1898 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 108

Robert Axel Fellgren (från familj 64), född 12 april 1874 i Gåsholma, Hamrånge X, död 6 januari 1899 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 23 februari 1896 i Hamrånge X med Amanda Josefina Hammarström, född 12 mars 1875 i Häckelsäng, Hamrånge X.

Barn: * Edvin Axelius Fellgren, född 27 april 1896 i Häckelsäng, Hamrånge X.

 

Familj 109

Johan Leonard Jonsson Ögren (från familj 65), född 23 oktober 1887 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 7 november 1914 i Hamrånge X med Emma Kristina Nygren (se familj 122), född 20 juni 1891.

Barn: * Viktor Lennart Jonsson Ögren, född 12 mars 1921 i Kusön, Hamrånge X, död 4 mars 1991 i Axmar by, Hamrånge X.

 

Familj 110

Frida Naemi Jonsdtr Ögren (från familj 65), född 13 juli 1888 i Kusön, Hamrånge X.

Gift med Augustinus Bernhard Nordin (Ögren), född 28 augusti 1879 i Kusön, Hamrånge X, död 30 december 1964 i Sundsmar, Hamrånge X. Fiskare. hem äg.

Barn: * Johan August Gunnar Nordin, född 18 november 1907, se familj 184.

* Gösta Viktor Bernhard Nordin, född 20 april 1912, se familj 185.

 

Familj 111

Karl Valdemar Jonsson Ögren (från familj 65), född 11 maj 1898 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 22 maj 1920 i Hamrånge X med Helga Ingeborg Ögren, född 30 januari 1898.

Barn: * Karl Johan Daniel Karlsson Ögren, född 16 juli 1920 i Kusön, Hamrånge X.

 

Familj 112

Anna Karin (Kajsa) Olsdtr Forsmark (från familj 68), född 7 augusti 1862 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 1 januari 1885 i Hamrånge X med Karl Fredrik Sundberg, född 30 augusti 1860 i Viksjö bruk, Hamrånge X, död 31 maj 1885 i Axmar bruk, Hamrånge X. Valsarb.

Barn: * Karl Fridolf Sundberg, född 16 maj 1885 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 113

Johanna Margareta Jonsdtr Forsmark (från familj 69), född 6 februari 1870 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Utomäktenskaplig förbindelse med NN Xson.

Barn: * Ester Sofia Forsmark, född 30 december 1894 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 114

Hilda Katarina Jonsdtr Forsmark (från familj 69), född 11 januari 1879 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 27 augusti 1905 i Hamrånge X med Karl Konrad Wigren, född 29 juli 1880 i Bartjärn, Hamrånge X. Arb i Berg, Hamrånge X.

Barn: * Valdy Kristina Karlsdtr Wigren, född 2 november 1905 i Hagsta, Hamrånge X.

* Mary Katarina Karsdtr Wigren, född 4 april 1909 i Berg, Hamrånge X.

 

Familj 115

Beda Sofia Jonsdtr Forsmark (från familj 69), född 12 mars 1880 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 11 december 1897 i Hamrånge X med Per Jönsson Hägglund, född 24 januari 1871 i Häckelsäng, Hamrånge X. Brädg arb i Häckelsäng, Hamrånge X.

Barn: * Beda Katarina Persdtr Hägglund, född 23 maj 1898 i Ådala, Hamrånge X.

* Betty Margareta Persdtr Hägglund, född 20 juli 1899 i Ådala, Hamrånge X.

* Anna Maria Persdtr Hägglund, född 8 april 1901, se familj 186.

 

Familj 116

Brita Maria Jonsdtr Forsmark (från familj 69), född 23 maj 1881 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 3 februari 1919 i Sjökalla, Hamrånge X.

Gift 10 april 1909 i Hamrånge X med Anders Gustaf Wigren, född 29 november 1877 i Bartjärn, Hamrånge X. Arb i Berg, Hamrånge X.

Barn: * Judit Kristina Andersdtr Wigren, född 17 augusti 1909, se familj 187.

* Gertrud Maria Andersdtr Wigren, född 17 mars 1911, se familj 188.

* Gunborg Viola Andersdtr Wigren, född 9 oktober 1913, se familj 189.

* Gustaf Ragnar Andersson Wigren, född 20 februari 1916 i Sjökalla, Hamrånge X.

 

Familj 117

Greta Kristina Jonsdtr Forsmark (från familj 69), född 28 maj 1886 i Axmar bruk, Hamrånge X.

Gift 11 oktober 1908 i Hamrånge X med Berthild Adelhard Fallberg, född 3 december 1885 i Axmar, Hamrånge X. Arb i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 118

Johan Emil Karlsson Gäfvert (från familj 70), född 17 december 1871 i Axmar bruk, Hamrånge X. Arb.

Gift 19 maj 1902 i Hamrånge X med Jenny Matilda Lundqvist, född 14 december 1875 i Axmar, Hamrånge X.

Barn: * Karl Verner Jonsson Gäfvert, född 19 maj 1903 i Axmar bruk, Hamrånge X, död 28 maj 1905 i Axmar bruk, Hamrånge X.

 

Familj 119

Frans Johan Leonard Persson Ögren (från familj 71), född 20 oktober 1872 i Kusön, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 8 juli 1895 i Hamrånge X med Hulda Matilda Axner, född 31 maj 1875 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Helga Ingeborg Ögren, född 30 januari 1898, se familj 190.

* Johan August Hilmer Fransson Ögren, född 9 maj 1901 i Kusön, Hamrånge X, död 19 november 1985 i Hamrånge X.

* Anna Sofia Desideria Fransdtr Ögren, född 17 maj 1908 i Kusön, Hamrånge X.

* Ebba Emilia Fransdtr Ögren, född 24 maj 1911 i Kusön, Hamrånge X.

 

Familj 120

Sofia Nygren (från familj 72), född 4 februari 1883 i Kusön, Hamrånge X, död 2 oktober 1921 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 6 januari 1905 i Hamrånge X med Karl Erik Jonsson Wilund (se familj 124), född 4 mars 1878 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Axel Edvard Karlsson Wilund, född 28 oktober 1905 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Dagny Olivia Karlsdtr Wilund, född 3 juli 1909 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Valborg Birgitta Karlsdtr Wilund, född 18 februari 1920, se familj 191.

 

Familj 121

Jonas Gustaf Jonsson Nygren (från familj 72), född 17 oktober 1885 i Kusön, Hamrånge X, död 8 februari 1913 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 12 oktober 1908 i Hamrånge X med Elma Matilda Jonsdtr Wilund (se familj 126), född 11 december 1882 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Emma Linnea Jonsdtr Nygren, född 15 juli 1908, se familj 192.

 

Familj 122

Emma Kristina Nygren (från familj 72), född 20 juni 1891.

Gift 7 november 1914 i Hamrånge X med Johan Leonard Jonsson Ögren (se familj 109), född 23 oktober 1887 i Kusön, Hamrånge X.

Barn: * Viktor Lennart Jonsson Ögren, född 12 mars 1921 i Kusön, Hamrånge X, död 4 mars 1991 i Axmar by, Hamrånge X.

 

Familj 123

August Emanuel Jonsson Wilund (från familj 73), född 11 maj 1876 i Kusön, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 26 december 1900 i Hamrånge X med Margareta (Margta) Annabel Axlund, född 19 juli 1879 i Axmar, Hamrånge X.

Barn: * Karl Emanuel Wilund, född 26 september 1901 i Axmar by, Hamrånge X, död 11 maj 1986 i Enskede AB.

* Olof Evert Wilund, född 20 mars 1904 i Axmar by, Hamrånge X.

* Anna Emy Wilund, född 9 mars 1906, se familj 193.

* Kristina Dorotea Wilund, född 7 februari 1909 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Åke Alexander Wilund, född 23 mars 1914 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Sven Manfred Wilund, född 5 december 1915 i Gåsholma, Hamrånge X, död 25 juli 1988 i Hamrånge X.

 

Familj 124

Karl Erik Jonsson Wilund (från familj 73), född 4 mars 1878 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 6 januari 1905 i Hamrånge X med Sofia Nygren (se familj 120), född 4 februari 1883 i Kusön, Hamrånge X, död 2 oktober 1921 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Axel Edvard Karlsson Wilund, född 28 oktober 1905 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Dagny Olivia Karlsdtr Wilund, född 3 juli 1909 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Valborg Birgitta Karlsdtr Wilund, född 18 februari 1920, se familj 191.

 

Familj 125

Anna Katarina Jonsdtr Wilund (från familj 73), född 18 juni 1880 i Gåsholma, Hamrånge X, död 7 maj 1909 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 2 januari 1902 i Hamrånge X med Ernst Viktor Ögren, född 14 mars 1877 i Kusön, Hamrånge X. Fiskare.

Barn: * Ernst Herbert Ögren, född 5 juli 1902 i Kusön, Hamrånge X.

* Elsa Viktoria Ögren, född 26 augusti 1906 i Kusön, Hamrånge X.

* Anton Paulus Ögren, född 25 januari 1908 i Kusön, Hamrånge X, död 5 juli 1991 i Gävle H Tref.

 

Familj 126

Elma Matilda Jonsdtr Wilund (från familj 73), född 11 december 1882 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 12 oktober 1908 i Hamrånge X med Jonas Gustaf Jonsson Nygren (se familj 121), född 17 oktober 1885 i Kusön, Hamrånge X, död 8 februari 1913 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Emma Linnea Jonsdtr Nygren, född 15 juli 1908, se familj 192.

 

Familj 127

Beda Kristina Jonsdtr Wilund (från familj 73), född 28 januari 1884 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift med Johan August Åkerblom, född 22 juni 1879 i Axmar, Hamrånge X.

Barn: * Karl Johan Robert Åkerblom, född 4 februari 1904 i Axmar by, Hamrånge X, död 4 december 1981 i Gävle Staffan.

* Otto Valdemar Åkerblom, född 14 maj 1906 i Axmar by, Hamrånge X, död 16 september 1981 i Hamrånge X.

* Betty Elvira Åkerblom, född 23 december 1908 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Maria Dorotea Åkerblom, född 28 februari 1911 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Siri Viola Åkerblom, född 21 februari 1914, se familj 194.

* Knut Harry Åkerblom, född 13 januari 1918 i Gåsholma, Hamrånge X, död 19 januari 1987 i Gävle H Tref.

* Georg Åkerblom, född 3 december 1920 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Stig Roland Åkerblom, född 3 november 1923 i Gåsholma, Hamrånge X, död 29 december 1990 i Hamrånge X.

 

Familj 128

Hilda Amanda Jonsdtr Wilund (från familj 73), född 31 december 1887 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift 14 februari 1908 i Hamrånge X med Per Valfrid Ölund, född 7 augusti 1876 i Kusön, Hamrånge X. Fiskare.

Barn: * Johan Petrus Ölund, född 5 december 1909 i Kusön, Hamrånge X.

* Per Birger Valter Ölund, född 21 oktober 1911 i Kusön, Hamrånge X, död 18 november 1981 i Borlänge.

 

Familj 129

Jonas Emil Jonsson Wilund (från familj 73), född 4 oktober 1891 i Gåsholma, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 21 november 1914 i Hamrånge X med Anna Brita Wikberg, född 9 januari 1892.

Barn: * Hedvig Emilia Wilund, född 21 december 1915 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Signhild Viktoria Wilund, född 7 april 1917, se familj 195.

* Svante Emil Ludvig Wilund, född 9 januari 1921 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Saga Matilda Wilund, född 30 oktober 1923 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 130

Karl Vilhelm Persson Wilund (från familj 74,88), född 28 februari 1886 i Axmar, Hamrånge X. Fiskare.

Gift 19 januari 1914 i Hamrånge X med Emma Kristina Lundberg, född 22 september 1887 i Gävle.

Barn: * Karl Hilmer Karlsson Wilund, född 2 april 1911 i Åbyn, Hamrånge X, död 10 september 1982 i Hamrånge X.

* Per Olof Karlsson Wilund, född 5 oktober 1915 i Ådala, Hamrånge X.

* NN Karlsson Wilund, född 31 mars 1917 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 131

Helga Charlotta Persdtr Wilund (från familj 74,88), född 14 maj 1896 i Åbyn, Hamrånge X.

Gift 1 december 1917 i Hamrånge X med David Bolin, född 17 september 1871 i Axmar by, Hamrånge X. Jordbr arb.

Barn: * Karl Helge Davidsson Bolin, född 24 september 1919 i Axmar by, Hamrånge X.

 

Familj 132

Johanna Juliana Ersdtr Wallberg (från familj 86,75), född 15 februari 1889 i Åbyn, Hamrånge X. Bodbitr.

Gift 25 september 1915 i Hamrånge X med Fritz Edvard Ture Levin, född 27 april 1891. Jordbr.

Barn: * Svea Teresia Levin, född 8 maj 1918 i Åbyn, Hamrånge X.

* Ingrid Maria Levin, född 26 augusti 1920 i Rån, Hamrånge X.

 

Familj 133

Anna Albertina Ersdtr Wallberg (från familj 86,75), född 25 november 1891 i Åbyn, Hamrånge X.

Gift 1 april 1916 i Hamrånge X med Lars Johan Sjölin, född 10 november 1873 i Åbyn, Hamrånge X.

Barn: * Lars Evert Sjölin, född 22 maj 1916 i Åbyn, Hamrånge X, död 14 mars 1986 i Avesta.

* Olof Erik Sjölin, född 16 december 1917 i Åbyn, Hamrånge X.

 

Familj 134

Per Olof Engblom (från familj 76), född 23 april 1870 i Hagsta, Hamrånge X. Jordbr arb.

Gift 21 januari 1900 i Hamrånge X med Kristina Englund, född 12 september 1864 i Vifors, Hamrånge X.

Barn: * Per Gunnar Engblom, född 4 oktober 1902 i Hagsta, Hamrånge X.

* Karl Algot Engblom, född 6 augusti 1904 i Hagsta, Hamrånge X.

* Adina Kristina Englund, född 25 september 1906 i Hagsta, Hamrånge X, död 1 mars 1907 i Hagsta, Hamrånge X.

 

Familj 135

Anna Engblom (från familj 76), född 5 maj 1872 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 18 april 1892 i Hamrånge X med Per Emil Hedberg, född 24 maj 1868. Kolare, arrendator.

Barn: * Erik Georg Hedberg, född 8 november 1891 i Sand, Hamrånge X.

* Beda Viktoria Hedberg, född 12 mars 1893, se familj 196.

* Elna Olivia Hedberg, född 29 september 1896, se familj 197.

* Ernst Engelbert Hedberg, född 4 september 1898 i Totra, Hamrånge X, död 14 oktober 1920 i Totra, Hamrånge X. Sågv arb.

* Anna Elvira Hedberg, född 19 april 1900, se familj 198.

* Berta Hedberg, född 8 februari 1902, se familj 199.

* Edit Teresia Hedberg, född 3 november 1903, se familj 200.

* Birger Fabian Hedberg, född 11 juni 1905 i Totra, Hamrånge X, död 7 december 1978 i Ockelbo X.

* Elsa Desideria Hedberg, född 30 oktober 1906 i Totra, Hamrånge X.

* Olof Eskil Hedberg, född 21 mars 1909 i Totra, Hamrånge X, död 8 februari 1986 i Hamrånge X.

* Sven Aron Hedberg, född 20 juni 1910 i Totra, Hamrånge X, död 24 maj 1991 i Hamrånge X.

* Per Gösta Hedberg, född 9 september 1912 i Totra, Hamrånge X, död 15 april 1917 i Totra, Hamrånge X.

* Knut Holger Hedberg, född 3 oktober 1914 i Totra, Hamrånge X, död 1 april 1984 i Hamrånge X.

 

Familj 136

Johan Engblom (från familj 76), född 20 mars 1874 i Hagsta, Hamrånge X. Justerare.

Gift med Anna Maria Sundberg (Blomqvist), född 10 januari 1884 i Hagsta, Hamrånge X.

Barn: * Fanny Levina Engblom, född 20 december 1904, se familj 201.

* Olof Helge Engblom, född 29 juli 1906 i Hagsta, Hamrånge X.

* Johan Ragnar Engblom, född 24 oktober 1907 i Hagsta, Hamrånge X.

* Harry Engblom, född 30 januari 1910 i Hagsta, Hamrånge X.

* Anna Maria Engblom, född 31 mars 1916 i Hagsta, Hamrånge X.

* Rut Gudrun Engblom, född 26 oktober 1923 i Hagsta, Hamrånge X, död 18 augusti 1987 i Enskede AB.

 

Familj 137

Anders Engblom (från familj 76), född 16 maj 1878 i Hagsta, Hamrånge X. Flottn arb.

Gift 26 december 1913 i Hamrånge X med Johanna Maria Löthman, född 27 december 1880 i Rån, Hamrånge X.

Barn: * Sven Andreas Engblom, född 24 oktober 1914 i Åbyn, Hamrånge X.

 

Familj 138

Jonas Engblom (från familj 76), född 3 april 1880 i Hagsta, Hamrånge X. Arb.

Gift 16 april 1904 i Hamrånge X med Margareta Björklund, född 21 november 1866 i Hagsta, Hamrånge X.

Barn: * Göta Olivia Engblom, född 2 mars 1905, se familj 202.

* Jonas Elon Engblom, född 15 september 1907 i Hagsta, Hamrånge X, död 21 november 1907 i Hagsta, Hamrånge X.

 

Familj 139

Elin Engblom (från familj 76), född 20 augusti 1887 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift med Johan Svensson, född 30 april 1878 i Katrineholm, Hamrånge X. Jordbr arb.

 

Familj 140

Anna Greta Persdtr Berglund (från familj 77), född 8 februari 1870 i Hagsta, Hamrånge X.

Gift 1 december 1895 i Hamrånge X med Lars Olof Östlund, född 10 juni 1868. Sågv arb.

Barn: * Lilly Kristina Larsdtr Östlund, född 6 maj 1896 i Ådala, Hamrånge X.

* Ragnar Emanuel Larsson Östlund, född 21 oktober 1898 i Ådala, Hamrånge X.

* Anna Ingeborg Larsdtr Östlund, född 11 maj 1903 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 141

Johan Persson Berglund (från familj 77), född 23 november 1872 i Hagsta, Hamrånge X. Vagnsskjutare, kapare, hyvlare.

Gift 28 november 1897 i Hamrånge X med Hilda Sjöholm, född 22 juni 1875.

Barn: * Judit Helena Jonsdtr Berglund, född 20 mars 1898, se familj 203.

* Aina Eleonora Jonsdtr Berglund, född 7 oktober 1899 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 10 december 1901 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Aina Elisabet Jonsdtr Berglund, född 15 juni 1902 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 3 november 1912 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Johan Hilding Jonsson Berglund, född 13 mars 1906 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Erik Torsten Jonsson Berglund, född 17 maj 1908 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

 

Familj 142

Per Abraham Persson Berglund (från familj 77), född 19 december 1874 i Hagsta, Hamrånge X. Vagnsskjutare, stabblägg.

Gift 12 februari 1899 i Hamrånge X med Anna Åsbrink, född 10 december 1877 i Sand, Hamrånge X.

Barn: * Karl Verner Persson Berglund, född 17 augusti 1899 i Ådala, Hamrånge X.

* Svea Helena Persdtr Berglund, född 24 mars 1901, se familj 204.

* Dennis Valter Persson Berglund, född 29 december 1905 i Ådala, Hamrånge X, död 13 juli 1915 i Ådala, Hamrånge X.

* Tyra Margareta Persdtr Berglund, född 27 augusti 1911 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 143

Elin Elida Persdtr Berglund (från familj 77), född 12 juli 1880 i Veda, Hamrånge X.

Gift 2 november 1901 i Hamrånge X med Nils Fredrik Svensson, född 31 juli 1874. Stabblägg.

Barn: * Karl Valter Svensson, född 26 april 1901 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Gunnar Valdemar Svensson, född 8 september 1903 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

 

Familj 144

Georg Persson Berglund (från familj 77), född 15 mars 1886 i Veda, Hamrånge X, död 23 april 1974 i Hamrånge X. Arb.

Gift 28 november 1908 i Hamrånge X med Amalia Kristina Löfgren, född 27 april 1884 i Hagsta, Hamrånge X, död 11 april 1970.

 

Familj 145

Emma Helena Olsdtr Lindblom (från familj 78), född 5 april 1879 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 17 juli 1915 i Häckelsäng, Hamrånge X.

Gift 27 maj 1901 i Hamrånge X med David Åkersten, född 1 december 1877 i Berg, Hamrånge X, död 1 januari 1917 i Häckelsäng, Hamrånge X.

Barn: * Olof Edvin Åkersten, född 10 september 1901 i Häckelsäng, Hamrånge X.

* Hilma Emilia Åkersten, född 16 maj 1905 i Häckelsäng, Hamrånge X.

* David Elof Åkersten, född 25 juni 1909 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 29 juli 1985 i Hamrånge X.

* Lars Paul Åkersten, född 25 januari 1912 i Häckelsäng, Hamrånge X.

* Anna Helena Åkersten, född 13 augusti 1913 i Häckelsäng, Hamrånge X.

* Emma Birgitta Åkersten, född 15 juli 1915 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 13 augusti 1915 i Häckelsäng, Hamrånge X.

 

Familj 146

Anders Gustaf Hellström (från familj 79), född 24 oktober 1877 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 24 mars 1901 i Hamrånge X med Anna Matilda Landmark, född 28 november 1882 i Sand, Hamrånge X.

Barn: * Anna Cecilia Hellström, född 23 november 1900 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Gustaf Holger Hellström, född 4 december 1901 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Axel Fridolf Uno Hellström, född 16 juni 1908 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 20 november 1985 i Hamrånge X.

* Gustaf Vallentin Hellström, född 19 december 1912 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 20 juli 1988 i Hamrånge X.

* Anders Vidor Hellström, född 31 december 1914 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Ingrid Sofia Hellström, född 9 februari 1917 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

 

Familj 147

Anna Hellström (från familj 79), född 12 december 1878 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 13 augusti 1911 i Hamrånge X med Per Johan Sjöström, född 9 januari 1877. Brädg arb i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

Barn: * Sonja Paulina Sjöström, född 2 oktober 1910, se familj 205.

 

Familj 148

Olov Rickard Hillborg (från familj 80), född 7 december 1883 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 28 december 1954 i Hamrånge X. Jordbruksarbetare.

Gift med Emma Elisabeth Sjölander, född 13 december 1881 i Vij, Hamrånge X, död 8 augusti 1973 i Hamrånge X.

Barn: * Einar Hillborg, född 13 mars 1903 i Vifors, Hamrånge X.

* Olof Evert Hillborg, född 19 november 1905 i Vifors, Hamrånge X, död 12 juli 1987 i Hamrånge X.

* Gustaf Emrik Hillborg, född 8 september 1908 i Vifors, Hamrånge X, död 7 januari 1909 i Vifors, Hamrånge X.

* Emmy Regina Hillborg, född 9 november 1909 i Vifors, Hamrånge X, död 13 september 1977 i Hamrånge X.

* Harry Hillborg, född 10 september 1912 i Vifors, Hamrånge X.

 

Familj 149

Emma Naemi Hellström (från familj 80), född 11 november 1893 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 22 augusti 1985 i Gävle lasarett, Hamrånge X.

Gift 21 december 1912 i Hamrånge X med Per (Pelle) Larsson Hjelm, född 30 mars 1887 i Gäveränge, Hjälmbacken, Ockelbo X, död 8 juni 1958 i Vifors bruk, Hamrånge X. Byggmästare.

Barn: * Thyra Naemi Hjelm, född 3 augusti 1912 i Vifors bruk, Hamrånge X, död 6 november 2002 i Enköping. Kommunaltjm.

* Anna Katarina Hjelm, född 19 mars 1915 i Vifors, Hamrånge X, död 18 februari 2007, Hille X.

* Per Arne Hjelm, född 12 januari 1918 i Vifors, Hamrånge X, död 10 december 1983 i Sjölöt, Hamrånge X. Verkmästare.

* Tage Mauritz Hjelm, född 14 oktober 1920 i Vifors, Hamrånge X, död 7 november 1969 i Norrsundet, Hamrånge X. Fabriksarb.

 

Familj 150

Erik Valfrid Högvall (från familj 81), född 1 november 1884 i Vifors, Hamrånge X, död 17 januari 1968 i Vifors, Hamrånge X. Jordbr arb.

Gift 2 november 1912 i Hamrånge X med Vendla Eufemia Ingeborg Seberg, född 30 maj 1888 i Vifors, Hamrånge X, död 26 september 1976 i Vifors, Hamrånge X.

Barn: * Erik Gunnar Högvall, född 13 mars 1913 i Vifors, Hamrånge X, död 22 januari 1985 i Vifors, Hamrånge X.

 

Familj 151

Johan Gottfrid Brolin (från familj 82), född 17 februari 1888 i Skog X. Flottningsarb.

Gift 20 augusti 1911 i Skog X med Inga Sofia Jonsdtr Bodén, född 11 juni 1888 i Mörtebo, Ockelbo X,, död 1925 i Kallbäck, Skog X.

Barn: * Per Gottfrid Harry Brolin, född 22 mars 1912 i Kallbäck 1:24, Stråtjära, Skog X, död 19 december 1982 i Kallbäck 1:24, Stråtjära, Skog X.

* Johan Birger Brolin, född 15 mars 1914 i Kallbäck, Skog X, död 22 april 1992 i Gävle H Tref.

* Olov Valfrid Brolin, född 5 oktober 1916 i Jädraås, Ockelbo X, död 19 november 1956.

* Erik Uno Brolin, född 14 augusti 1921 i Kallbäck, Skog X, död 25 maj 1981.

 

Familj 152

Per Andreas Persson Andersson (från familj 87), född 5 februari 1888 i Åbyn, Hamrånge X. Stabblägg.

Gift 22 mars 1913 i Hamrånge X med Sara Eugenia Berglund, född 24 januari 1887 i Berg, Hamrånge X.

Barn: * Anny Ingegerd Andersson, född 16 augusti 1914 i Åbyn, Hamrånge X.

* Rut Ingeborg Andersson, född 31 augusti 1918 i Åbyn, Hamrånge X.

* Elsa Birgit Andersson, född 16 december 1921 i Berg, Hamrånge X.

 

Familj 153

Bror Alex Persson (från familj 87), född 2 april 1894 i Åbyn, Hamrånge X. Sågv arb.

Gift 20 maj 1922 i Hamrånge X med Beda Maria Sjöberg, född 19 oktober 1890 i Axmar by, Hamrånge X. Hushållerska.

Barn: * Gunnel Maria Andersson, född 3 maj 1922 i Åbyn, Hamrånge X, död 10 mars 1992 i Hamrånge X.

 

Familj 154

Lars Gustaf Larsson Norell (från familj 90), född 15 augusti 1875 i Veda, Hamrånge X. Sågare.

Gift 11 april 1903 i Hamrånge X med Hilma Eufemia Ahlbom, född 1 april 1881. Bodbitr.

Barn: * Gurli Laurentia Norell, född 22 juni 1903 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 16 januari 1991 i Hamrånge X.

 

Familj 155

Hulda Kristina Larsdtr Norell (från familj 90), född 31 oktober 1876 i Veda, Hamrånge X.

Gift 3 april 1904 i Hamrånge X med Frans Edvard Danielsson, född 16 september 1866. Hyvlare.

Barn: * Daga Aurura Danielsson, född 24 december 1903 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Frans Tage Danielsson, född 6 januari 1905 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 8 augusti 1978 i Gävle Tomas.

* Ernst Edor Hjalmar Danielsson, född 8 augusti 1908 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

* Gustaf Sören Danielsson, född 4 augusti 1914 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

 

Familj 156

Ida Matilda Larsdtr Norell (från familj 90), född 22 oktober 1878 i Veda, Hamrånge X.

Gift 27 april 1901 i Hamrånge X med Karl Johan Niklasson, född 5 februari 1876. Klyvsåg.

Barn: * Karl Evert Niklasson, född 29 december 1900 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 6 mars 1985 i Hamrånge X.

* Göta Matilda Niklasson, född 20 april 1903 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

 

Familj 157

Beda Larsdtr Norell (från familj 90), född 20 januari 1880 i Veda, Hamrånge X, död 15 maj 1903 i Norrsundet, Hamrånge X.

Utomäktenskaplig förbindelse med NN Xson.

Barn: * Alma Kristina Norell, född 4 maj 1903 i Norrsundet, Hamrånge X, död 2 juli 1903 i Norrsundet, Hamrånge X.

 

Familj 158

Oskar Gottfrid Larsson Norell (från familj 90), född 9 september 1882 i Veda, Hamrånge X. Hyvlare.

Gift 26 juli 1908 i Hamrånge X med Thyra Lovisa Grundström, född 16 juni 1880. Sjuksköt:a.

 

Familj 159

Anna Larsdtr Norell (från familj 90), född 3 juli 1887 i Veda, Hamrånge X.

Gift 25 januari 1913 i Hamrånge X med Karl Fredrik Eklund, född 11 maj 1885. Brädg arb.

Barn: * Maj Gunborg Eklund, född 4 april 1915 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 160

Karl Fredrik Larsson Norell (från familj 90), född 15 januari 1892 i Ockelbo X. Sågv arb.

Gift 8 maj 1920 i Hamrånge X med Emma Eufrosyne Norin, född 23 juli 1897. Handelsbitr.

Barn: * Margit Norell, född 31 oktober 1920 i Norrsundet, Hamrånge X.

 

Familj 161

Maria Fredrika Larsdtr Norell (från familj 90), född 19 september 1894 i Norrsundet, Hamrånge X, död 21 juli 1986 i Karlstad dkf.

Gift 25 mars 1919 i Hamrånge X med Axel Elof Hahn, född 5 augusti 1894. Urmakare?.

 

Familj 162

Olof Joel Olsson Wigren (från familj 91), född 26 maj 1882 i Vifors, Hamrånge X. Arb.

Gift 24 december 1906 i Hamrånge X med Arvida Skog, född 20 oktober 1877. Bagerska i Ådala, Hamrånge X.

Barn: * Rosa Gudrun Wigren, född 24 november 1907, se familj 206.

 

Familj 163

Anna Amalia Olsdtr Wigren (från familj 91), född 16 oktober 1886 i Vifors, Hamrånge X.

Gift 17 september 1912 i Hamrånge X med Anton Robert Ferdinand Lindström, född 11 augusti 1880 i Ön?, Askim O. Handelsförest.

Barn: * Karl Henrik Lindström, född 5 mars 1919 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 164

Gustaf Olsson Wigren (från familj 91), född 31 augusti 1894 i Norrsundet, Hamrånge X, död 20 juni 1977 i Hamrånge X. Sågv arb.

Gift 21 maj 1923 i Hamrånge X med Gunhild Garderhagen, född 10 mars 1895.

Gift 12 september 1931 med NN Xdtr.

 

Familj 165

Agnes Karlsdtr Backman (från familj 92), född 19 juni 1892 i Norrsundet, Hamrånge X.

Gift 8 februari 1913 i Hamrånge X med Johan Strandberg, född 20 april 1883. Stabblägg.

Barn: * John Harry Strandberg, född 25 juni 1913 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X.

 

Familj 166

David Edvin Larsson Sjölin (från familj 93), född 27 oktober 1883 i Sand, Hamrånge X. Brädg arb.

Gift 25 november 1906 i Hamrånge X med Gerda Elvira Ersdtr Sandblom, född 28 november 1885 i Sand, Hamrånge X.

Barn: * Ella Katarina Sjölin, född 18 februari 1907 i Totra, Hamrånge X.

* Erik Sigfrid Sjölin, född 10 maj 1908 i Totra, Hamrånge X, död 5 maj 1984 i Hamrånge X.

* Ingrid Sofia Sjölin, född 15 maj 1914 i Totra, Hamrånge X.

 

Familj 167

Karl David Åsbrink (från familj 95), född 10 mars 1895 i Åbyn, Hamrånge X, död 26 september 1980 i Hamrånge X. Brädg arb.

Gift 4 oktober 1919 i Hamrånge X med Annhild Elvira Hägglund, född 11 oktober 1898 i Häckelsäng, Hamrånge X, död 12 maj 1989 i Hamrånge X.

Barn: * Gunhild Karlsdtr Häggblom, född 31 januari 1920 i Häckelsäng, Hamrånge X.

 

Familj 168

Alma Katarina Jonsdtr Lindqvist (från familj 97), född 20 maj 1878 i Sand, Hamrånge X.

Gift 9 februari 1901 i Hamrånge X med Börs Halvar Eriksson, född 1 april 1876 i Backa, Malung W. Brädg arb.

Barn: * Johan Alrik Eriksson, född 8 april 1904 i Ådala, Hamrånge X.

* Anna Evelina Eriksson, född 1 oktober 1905 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 169

Johan Petrus Jonsson Lindqvist (från familj 97), född 1 november 1882 i Sand, Hamrånge X.

Gift 21 december 1913 i Hamrånge X med Hilda Hellström, född 22 september 1867 i Västerberg, Hamrånge X.

 

Familj 170

Olof Enok Jonsson Lindqvist (från familj 97), född 5 augusti 1885 i Sand, Hamrånge X.

Gift 31 december 1906 i Hamrånge X med Anna Olivia Forsmark, född 9 december 1887 i Åbyn, Hamrånge X.

Barn: * Anna Lindqvist, född 6 april 1907 i Åbyn, Hamrånge X, död 29 juli 1980 i Hamrånge X.

* Sven Olof Lindqvist, född 15 juli 1920 i Åbyn, Hamrånge X.

 

Familj 171

Simon Gottfrid Jonsson Lindqvist (från familj 97), född 27 oktober 1888 i Sand, Hamrånge X, död 1 februari 1948 i Hamrånge X. Sågv arb.

Gift 7 december 1912 i Hamrånge X med Edla Amalia Olsdtr Sund, född 20 april 1893 i Sand, Hamrånge X, död 21 mars 1975 i Hamrånge X.

 

Familj 172

Viktor Ivar Jonsson Lindqvist (från familj 97), född 26 februari 1892 i Sand, Hamrånge X, död 27 juli 1973 i Hamrånge X.

Gift 11 juli 1915 i Hamrånge X med Tekla Amalia Hemström, född 22 september 1889.

Barn: * Per Ivar Lindqvist, född 11 januari 1914 i Totra, Hamrånge X, död 23 januari 1977 i Solna AB.

* Gösta Emanuel Lindqvist, född 26 oktober 1915 i Totra, Hamrånge X, död 10 oktober 1917 i Totra, Hamrånge X.

* Tyra Amalia Lindqvist, född 29 augusti 1917 i Totra, Hamrånge X.

* Bror Martin Lindqvist, född 5 oktober 1920 i Totra, Hamrånge X.

* Olof Gunnar Lindqvist, född 15 april 1922 i Totra, Hamrånge X, död 14 juli 1982 i Hamrånge X.

* Anne Mari Lindqvist, född 7 december 1923 i Åbyn, Hamrånge X.

 

Familj 173

Jenny Cecilia Jonsdtr Lindqvist (från familj 97), född 11 april 1894 i Sand, Hamrånge X.

Gift 24 maj 1920 i Hamrånge X med Bror Adrian Nyström, född 27 januari 1896 i Ådala, Hamrånge X. Varvstimmerman.

Barn: * Ann-Britt Nyström, född 24 juni 1921 i Ådala, Hamrånge X.

 

Familj 174

Laura Elisabet Brink (Åsbrink) (från familj 99), född 19 januari 1887 i Hagsta, Hamrånge X, död 13 november 1954 i Hamrånge X.

Gift 1 januari 1909 i Hamrånge X med John Olof Zetterlund, född 4 december 1884 i Vännäs AC (?). Lokeldare.

Barn: * Dagmar Zetterlund, född 5 juli 1909.

* Margit Zetterlund, född 4 september 1911.

* Ruth Zetterlund, född 4 oktober 1914.

* Solbritt Zetterlund, född 20 juli 1921.

 

Familj 175

Augusta Helena Brink (Åsbrink) (från familj 99), född 12 maj 1890 i Sand, Hamrånge X, död 1 januari 1963 i Hamrånge X.

Gift 4 oktober 1913 i Hamrånge X med Karl Artur Andrén, född 5 maj 1891 i Åbyn, Hamrånge X, död 21 augusti 1975 i Hamrånge X.

Barn: * Gunhild Elisabet Andrén, född 21 augusti 1914, se familj 207.

 

Familj 176

Karl Alex Brink (Åsbrink) (från familj 99), född 10 december 1892 i Sand, Hamrånge X. Sågverksarbetare i Säbyggeby, Ockelbo X.

Gift 3 oktober 1920 i Ockelbo X med Emma Kristina Larsson, född 14 oktober 1898 i Säbyggeby, Ockelbo X.

Barn: * Anna-Lisa Brink, född 28 mars 1921.

* Lillit Brink, född 14 januari 1923.

 

Familj 177

Svea Helena Persdtr Berglund (från familj 101), född 24 mars 1901 i Ådala, Hamrånge X, död 19 juli 1982 i Hamrånge X.

Gift med NN Landmark.

 

Familj 178

Erik Oskar Ersson Östling (från familj 102), född 18 september 1877 i Skog X. Fiskare.

Gift 3 april 1904 i Hamrånge X med Maria Matilda Högqvist, född 13 februari 1878.

 

Familj 179

Edla Charlotta Ersdtr Östling (från familj 102), född 20 juli 1881 i Gåsholma, Hamrånge X. Restauratris.

Gift 15 augusti 1904 i Hamrånge X med Ernst Abraham Wallman, född 4 oktober 1861. Sjökapten.

Barn: * Knut Abraham Wallman, född 5 oktober 1914 i Gävle, död 25 november 1987 i Hamrånge X.

 

Familj 180

Axel Ferdinand Ersson Östling (från familj 102), född 10 april 1889 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift med Laura Emilia Axner, född 25 november 1890 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Ingrid Maria Axelsdtr Östling, född 7 december 1918 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Ingbritt Axelsdtr Östling, född 3 december 1921 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Runo Axel Conny Axelsson Östling, född 15 maj 1923 i Gåsholma, Hamrånge X, död 25 oktober 1988 i Hamrånge X.

 

Familj 181

Selma Kristina Ersdtr Östling (från familj 102), född 3 januari 1896 i Gåsholma, Hamrånge X, död 10 februari 1990 i Skog X.

Gift med NN Östlund.

 

Familj 182

Tekla Maria Gustafsdtr Lindberg (från familj 104), född 27 januari 1890 i Gåsholma, Hamrånge X, död 6 november 1976 i Hamrånge X.

Gift 22 juni 1920 i Hamrånge X med Erik Gottfrid Axner, född 5 maj 1894, död 9 mars 1959 i Hamrånge X. Kronolots.

Barn: * Erik Göran Axner, född 3 juli 1920 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Sonja Katarina Axner, född 20 oktober 1921 i Gåsholma, Hamrånge X.

* Tage Emanuel Axner, född 4 augusti 1923 i Gåsholma, Hamrånge X.

 

Familj 183

Karl Albert Fellgren (från familj 106), född 5 september 1891 i Axmar by, Hamrånge X, död 3 november 1980 i Hamrånge X. Fiskare.

Gift 17 september 1921 i Hamrånge X med Hilda Olivia Bergman, född 8 augusti 1900 i Åbyn, Hamrånge X, död 17 juni 1990 i Hamrånge X. Tjänarinna.

 

Familj 184

Johan August Gunnar Nordin (från familj 110), född 18 november 1907 i Kusön, Hamrånge X.

Gift med Agda Katarina Ellida Åkerman, född 20 september 1920 i Axmar by, Hamrånge X, död 18 mars 1983 i Axmar by, Hamrånge X.

 

Familj 185

Gösta Viktor Bernhard Nordin (från familj 110), född 20 april 1912 i Kusön, Hamrånge X, död 23 november 1980 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift med Dagmar Ingegerd Östling (Axner), född 12 april 1917 i Gåsholma, Hamrånge X, död 2 augusti 1997 i Gåsholma, Hamrånge X.

Barn: * Barbro Ingegerd Nordin, född 14 november 1945, se familj 208.

 

Familj 186

Anna Maria Persdtr Hägglund (från familj 115), född 8 april 1901 i Ådala, Hamrånge X, död 15 juli 1976 i Hosjö W.

Gift med NN Holm.

 

Familj 187

Judit Kristina Andersdtr Wigren (från familj 116), född 17 augusti 1909 i Berg, Hamrånge X, död 18 augusti 1973 i Gävle Staffan.

Gift med NN Holmberg.

 

Familj 188

Gertrud Maria Andersdtr Wigren (från familj 116), född 17 mars 1911 i Sjökalla, Hamrånge X, död 18 februari 1987 i Hamrånge X.

Gift med NN Westin.

 

Familj 189

Gunborg Viola Andersdtr Wigren (från familj 116), född 9 oktober 1913 i Sjökalla, Hamrånge X, död 26 juli 1982 i Hille X.

Gift med NN Persson.

 

Familj 190

Helga Ingeborg Ögren (från familj 119), född 30 januari 1898 i Kusön, Hamrånge X.

Gift 22 maj 1920 i Hamrånge X med Karl Valdemar Jonsson Ögren, född 11 maj 1898 i Kusön, Hamrånge X.

Barn: * Karl Johan Daniel Karlsson Ögren, född 16 juli 1920 i Kusön, Hamrånge X.

 

Familj 191

Valborg Birgitta Karlsdtr Wilund (från familj 124,120), född 18 februari 1920 i Gåsholma, Hamrånge X, död 4 april 1979 i Hamrånge X.

Gift med NN Sahlberg.

 

Familj 192

Emma Linnea Jonsdtr Nygren (från familj 121,126), född 15 juli 1908 i Kusön, Hamrånge X, död 29 december 1981 i Granön, Skog X.

Gift med NN Johansson.

 

Familj 193

Anna Emy Wilund (från familj 123), född 9 mars 1906 i Axmar by, Hamrånge X, död 21 april 1983 i Gävle.

Gift med NN Söderman.

 

Familj 194

Siri Viola Åkerblom (från familj 127), född 21 februari 1914 i Gåsholma, Hamrånge X, död 1 juni 1979 i Söderhamn.

Gift med NN Östlund.

 

Familj 195

Signhild Viktoria Wilund (från familj 129), född 7 april 1917 i Gåsholma, Hamrånge X, död 29 november 1975 i Hamrånge X.

Gift 9 december 1939 med NN Wahlström.

 

Familj 196

Beda Viktoria Hedberg (från familj 135), född 12 mars 1893 i Sand, Hamrånge X, död 16 oktober 1976 i Hamrånge X.

Gift 18 oktober 1913 i Hamrånge X med Knut Adolf Svedlund, född 4 augusti 1889, död 25 april 1946 i Hamrånge X. Sågv arb i Totra, Hamrånge X.

Barn: * Emilia Viktoria Svedlund, född 5 november 1915, se familj 209.

 

Familj 197

Elna Olivia Hedberg (från familj 135), född 29 september 1896 i Totra, Hamrånge X, död 17 augusti 1975 i Ockelbo X.

Gift med NN Svedlund, död 26 juli 1958.

 

Familj 198

Anna Elvira Hedberg (från familj 135), född 19 april 1900 i Totra, Hamrånge X, död 24 augusti 1980 i Bollnäs X.

Gift med NN Pettersson.

 

Familj 199

Berta Hedberg (från familj 135), född 8 februari 1902 i Sand, Hamrånge X, död 19 februari 1982 i Ockelbo X.

Gift med NN Olsson.

 

Familj 200

Edit Teresia Hedberg (från familj 135), född 3 november 1903 i Totra, Hamrånge X, död 10 november 1974 i Valbo X.

Gift med NN Sahlin.

 

Familj 201

Fanny Levina Engblom (från familj 136), född 20 december 1904 i Hagsta, Hamrånge X, död 1 december 1982 i Gävle ?.

Gift med NN Engman.

 

Familj 202

Göta Olivia Engblom (från familj 138), född 2 mars 1905 i Hagsta, Hamrånge X, död 7 februari 1992 i Hille X.

Gift med NN Myrberg.

 

Familj 203

Judit Helena Jonsdtr Berglund (från familj 141), född 20 mars 1898 i Ådala, Hamrånge X, död 18 oktober 1976 i Hamrånge X.

Gift 26 augusti 1916 med NN Bergström.

 

Familj 204

Svea Helena Persdtr Berglund (från familj 142), född 24 mars 1901 i Ådala, Hamrånge X, död 19 juli 1982 i Hamrånge X.

Gift med NN Landmark.

 

Familj 205

Sonja Paulina Sjöström (från familj 147), född 2 oktober 1910 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 16 februari 1981 i Hamrånge X.

Gift med NN Andersson.

 

Familj 206

Rosa Gudrun Wigren (från familj 162), född 24 november 1907 i Norrsundets sågverk, Hamrånge X, död 23 februari 1981 i Falun.

Gift med NN Larsson.

 

Familj 207

Gunhild Elisabet Andrén (från familj 175), född 21 augusti 1914 i Totra, Hamrånge X, död 11 januari 1991 i Gävle Maria.

Gift 1 oktober 1938 i Hamrånge X med Gunnar Rahm, född 12 mars 1912 i Stockholm, död 2 mars 1994 i Gävle Maria. Överpostiljon.

Barn: * Lars-Gunnar Rahm, född 10 augusti 1939, se familj 210.

 

Familj 208

Barbro Ingegerd Nordin (från familj 185), född 14 november 1945 i Gåsholma, Hamrånge X.

Gift med Per Zeffner.

Barn: * Johan Zeffner.

* Suzanne Zeffner.

 

Familj 209

Emilia Viktoria Svedlund (från familj 196), född 5 november 1915 i Totra, Hamrånge X, död 1 augusti 1990 i Tolfta C.

Gift med NN Broberg.

 

Familj 210

Lars-Gunnar Rahm (från familj 207), född 10 augusti 1939 i S:t Göran AB. Direktör i Uppsala.

Gift 6 mars 1965 med Kerstin Astrid Larsson, född 16 januari 1936 i Möllevången M. Revisor.

Gift 7 maj 1992 med Karin Irma Birgitta Engström, född 21 februari 1947 i Sundsvall. Skattedirektör.

Barn i första giftet: * Cecilia Maria Elisabeth Rahm, född 16 juni 1966 i S:t Johannes M.

* Anna Christina (Tina) Rahm, född 10 januari 1974 i Poona (Bombay), Indien.

 

 

OBSERVERA!
HAMBRUNGER varia är en andrahandskälla!
HAMBRUNGER varia kan inte garantera att uppgifterna - vare sig släktrelationerna eller släktnotiserna - är korrekta!
Vi rekommenderar att alla uppgifter som hämtas från HAMBRUNGER varia kollas mot uppgiftslämnaren eller mot originalkällor!

 

 

 

 

 

 

 Åter till HAMBRUNGER varia!