Vad hette din farmor eller mormor före sitt giftermål?

Frågan låter enkel. De personer vilka oförberedda kan besvara frågan, är dock förunderligt få. Omdömet gäller inte endast folk i allmänhet. Märkligt nog äger det sin tillämplighet även på personer, vilka gör anspråk på att kallas högutbildade. Dessa skulle med säkerhet uppfatta det som en förolämpning, således varje tvivel på deras ingående kunskaper om det egna folkets historia och kultur, eller om teorierna för mänsklighetens utveckling. Beträffande sin släkt och dess härkomst visar de dock ofta den djupaste okunnighet. Häri ligger väl en svårförklarad inkonsekvens om man beaktar, att ett lands och folks historia ju ytterst är en sammanfattning av enskilda familjers och släkters öden, varav nationen bildas.

Det borde därför ur historisk, kulturell och även biologisk synpunkt vara av bestående värde, att samla på så tydliga, sanna och fullständiga bilder som möjligt av länkarna i den förtonande människokedja, som genom svunna tidevarv förbinder de efterlevande med deras ursprung. Att söka och bevara minnet av dessa hädanfarna synes även vara en rimlig gärd till dem av aktning och tacksamhet. I med- och motgång, under kamp och strävsam id, har de burit släktens blod genom seklerna för att i tidens fullbordan lämna de efterlevande i förpliktigande arv den underbaraste av gåvor - mänskligt liv.

Som följd av denna uppfattning har de undersökningar som genomförts, resulterat i de översikter som härmed redovisas på denna hemsida. Vad som samlats är långtifrån fullständigt. Genealogiskt vetenskapliga krav får inte ställas på de bilder som här med hjälp av olika källor sammanfogats. Forskaren har dock bemödat sig om att som bestämd uppgift redovisa endast sådant som äger stöd i mantalslängder, kyrkohandlingar, domstolsprotokoll eller andra lika bevisvärdiga dokument. I de fall då andra källor använts har detta regelmässigt angivits. Uppgifter grundade på mer eller mindre sannolika antaganden förekommer inte utan att uppgifternas bevisvärde särskilt påpekats.

Som ansvarig forskare vill jag särskilt framhålla att dessa studier varit synnerligen intressanta och personligt givande. De har skänkt mig vila och avspänning från vardagen, stor tillfredsställelse och ett odelat nöje. Därför ett postumt tack till de människor i det förgångna som nu är blott skuggor och borta.

Jag vill också ta tillfället i akt att uttrycka en förhoppning, att hos en eller annan kunnat bibehålla eller väcka intresset för fädrens liv och gärningar, ledande till fortsatt forskning och bildernas fullständigande.

Bland de brottstycken av människoöden inom släkten, som sålunda dragits fram ur arkivens gömmor, finns både glans och ärekrönta bragder. Det rör sig dock, med vissa undantag, i allmänhet om högst vanliga människor, med i stort sett normala levnadslopp. En viktig omständighet ger de efterlevande anledning att vara stolta över sin börd. WIDEBÄCK-släkten är i huvudsak av gammal bondestam med uråldriga fästen i mellansvensk jord och har denna svenska jord alltsedan hedenhös burit gyllene skördar och susande sjumila skog till förfädernas bärgning.

Per Ax:son Hambrunger

 

 

 

Åter till HAMBRUNGER varia!